Potek vpisa

Vrste vpisa in status udeležencev izobraževanja odraslih

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih, Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o gimnaziji, Zakonom o
poklicnem in strokovnem izobraževanju ter s pripadajočimi podzakonskimi akti so pri izvedbi programov izobraževanja na CDI Univerzum možne tri vrste vpisa: redni vpis, pogojni vpis in vpis v ponavljanje letnika.

Z vpisom pridobijo kandidati/ke status udeleženca izobraževanja odraslih, ki jim omogoča opravljanje vseh
pripadajočih učnih obveznosti. Poleg tega lahko kandidati uveljavljajo tudi status dijaka/dijakinje oziroma
učenca/učenke, ki jim zagotavlja urejanje pripadajočih socialnih pravic, vendar le, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:

  • niso dopolnili 27 let starosti,
  • niso zaposleni,
  • niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje,
  • se vpisujejo redno, pogojno ali pa da se prvič vpisujejo v ponavljanje letnika.
Redni vpis

V začetni (prvi) letnik ali v nadaljevanje izobraževanja (višji letnik) z izpolnjevanjem pogojev (opravljeni
vsi izpiti iz predhodnega letnika) se kandidat/ka vpisuje z rednim vpisom. Z rednim vpisom pridobi status
udeleženca izobraževanja odraslih in v primeru izpolnjevanja ostalih pogojev tudi status dijaka. Kandidat/ka
pri rednem vpisu v letnik plača stroške šolanja za en letnik izbranega programa po veljavnem ceniku
CDI Univerzum.

Pogojni vpis

Kandidat/ka ki ob zaključku šolskega leta ne izpolnjuje vseh pogojev za napredovanje v višji letnik in je opravil/a najmanj dve tretjini opravljenih učnih obveznosti iz predhodnega letnika, lahko odda vlogo za pogojni vpis v višji letnik.

Vlogo obravnava vpisna komisija, jo potrdi ali zavrne in izda sklep z ustrezno obrazložitvijo. V primeru pozitivnega sklepa se kandidat/ka vpiše v višji letnik pogojno, kar pomeni, da mora za napredovanje v šolskem letu poleg vseh učnih obveznosti rednega letnika opraviti še manjkajoče izpite iz predhodnega letnika. S pogojnim vpisom pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih in v primeru izpolnjevanja ostalih pogojev tudi status dijaka/dijakinje v programu izobraževanja odraslih.

Poleg stroškov šolanja v izbranem letniku se stroški izvedbe manjkajočih obveznosti predhodnega letnika določijo v pogodbi po veljavnem ceniku CDI Univerzum.

Vpis v ponavljanje letnika

Če kandidat/ka ob zaključku šolskega leta ni izpolnil/a pogojev za redni oziroma pogojni vpis v višji letnik, se vpiše v ponavljanje letnika. Z vpisom v ponavljanje letnika obdrži status udeleženca izobraževanja odraslih. Pri prvem ponavljanju lahko uveljavlja tudi status dijaka/dijakinje. Če tudi v času prvega ponavljanja ne izpolni pogojev za vpis v višji letnik, lahko letnik ponavlja brez uveljavljanja statusa dijaka še največ dve leti. Če tudi v tem času ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik, izgubi pravico do izobraževanja v istem programu.

Pri vsakem ponavljanju letnika mora kandidat/ka ob vpisu poravnati stroške vpisnine in administrativne
stroške izobraževanja po veljavnem ceniku. Za vsak izpit, ki ga/jo opravlja več kot enkrat, mora pri
opravljanju izpita poravnati tudi stroške ponavljanja izpita po veljavnem ceniku.

Začasna prekinitev izobraževanja

Če se kandidat/ka ob zaključku šolskega leta ne vpiše v nadaljevanje izobraževanja, se to šteje kot prekinitev izobraževanja. Med prekinitvijo izobraževanja ne more opravljati učnih obveznosti niti uveljavljati statusa udeleženca izobraževanja odraslih oziroma dijaka/dijakinje. Če po prekinitvi izobraževanja želi nadaljevati izobraževanje v izbranem programu, odda vlogo za nadaljevanje izobraževanja po prekinitvi. Vpisna komisija pri obravnavanju vloge ugotovi pogoje in način nadaljevanja izobraževanja ter izda sklep, ki kandidatu/ki dovoljuje vpis v nadaljevanje izobraževanja.

Trajna prekinitev izobraževanja

Če želi kandidat/ka trajno prekiniti izobraževanje v izbranem programu, mora oddati vlogo za trajno prekinitev
izobraževanja. S tem izgubi status in pravico opravljanja učnih obveznosti. Ob trajni prekinitvi izobraževanja
na CDI Univerzum mora kandidat poravnati vse že zapadle finančne obveznosti, nezapadlih obveznosti po
pogodbi pa mu/ji ni več potrebno poravnati.

Potek izobraževanja v CDI Univerzumu

Opravljanje izpitov

Z urnikom so za vsak predmet predpisani trije redni roki izpitov. Na izpite se dijaki/učenci prijavljajo elektronsko preko interneta od doma ali na šoli. Prvo opravljanje izpita je vračunano v ceni šolnine, ponavljanje pa se obračunava po uradnem ceniku.

Šolnina in drugi stroški izobraževanja

V šolnino so vključeni: predavanja, laboratorijske vaje, govorilne ure s profesorji in prvo opravljanje izpita pri posameznem predmetu v letniku ter dostop do učnega gradiva. V 4. letniku so v šolnino vključene tudi priprave na maturo za obvezne predmete (slovenščina, matematika, angleščina). Šolnina za izobraževanje je določena s cenikom. Plačate jo lahko v enkratnem znesku, možno pa je tudi plačilo razdeljeno na 10 obrokov. Prvi obrok plačate ob vpisu, ostale obroke boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli vsak mesec, ali pa osebno na blagajni pri CDI
Univerzum.

“Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta starosti.” Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96 in86/04 – ZVSI)

Dostopnost