OBJAVA INFORMACIJ O KAKOVOSTI

Z željo, da smo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in vseh zaposlenih, spremljamo in razvijamo kakovost naše dejavnosti.

V listini kakovosti je opredeljeno poslanstvo, vrednote, vizija, nadalje, kako se bo presojala kakovost, razvijanje le-te, pogoji za uresničevanje strategije razvijanja kakovosti.

Z izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem in drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti.

Komisija za kakovost opredeljuje pristop k spremljanju in razvijanju kakovosti. Enkrat letno poroča o svojem delu na andragoškem zboru in je del Letnega poročila o delu CDI Univerzum. Načrt za razvoj kakovosti je del Letnega delovnega načrta. Najmanj enkrat letno izvedemo pogovor z zaposlenimi o doseženi kakovosti dela ter možnih izboljšavah. Komisija za kakovost je imenovana za tekoče šolsko leto.

V letu 2017 se je CDI Univerzum priključil omrežju svetovalcev za kakovost  ter ima usposobljeno svetovalko za kakovost. Svetovalec za kakovost svetuje zaposlenim glede njihovega aktivnega sodelovanja, jih spodbuja in opozarja na kakovost v izobraževalni organizaciji ter tesno sodeluje s komisijo za kakovost in vodstvom.

Nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost deluje pod okriljem ACS in povezuje strokovno usposobljene svetovalce za kakovost iz različnih izobraževalnih organizacij z namenom izmenjave primerov dobrih praks in razvoja novih pristopov za bolj kakovostno izobraževanje odraslih. Več informacij https://kakovost.acs.si/svetovalci/

Z letnim načrtom za razvoj kakovosti vsako leto na novo opredelimo področja, ki jih bomo spremljali in evalvirali ter na (dvo) triletni letni ravni s poglobljeno samoevalvacijo.

Uvajamo novosti se učimo in spodbujamo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate.

 

Listina kakovosti CDI Univerzum 2015

Letno poročilo komisije za kakovost šolsko leto 2015/2016

Letno poročilo komisije za kakovost šolskega leta 2016/2017

 

Izjava o kakovosti 2017

 

Sklep o imenovanju komisije za kakovost

Sklep o imenovanju svetovalca za kakovost

 

ZELENI ZNAK POKI je namenjen motiviranju in nagrajevanju POKI_zeleniizobraževalnih organizacij ter strokovnjakov, ki jim ni vseeno, kako opravljajo svoje delo, in so se zato pripravljeni nenehno učiti, preizkušati novosti, sistematično presojati učinke svojega dela ter vpeljevati ukrepe za razvijanje kakovosti. Predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Pravico do uporabe zelenega znaka smo si pridobili do 31.03. 2021