PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI

Z željo, da smo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in zaposlenih, spremljamo in razvijamo kakovost naše dejavnosti.
Kakovost našega dela opredeljujemo tako, da imamo zapisano vizijo, poslanstvo in vrednote, ki nas usmerjajo pri našem delu.  Z Izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem in drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti.
Presojanje in razvijanje kakovosti se izvaja:

 • v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, izobraževalnih dejavnostih, ki se financirajo iz javnih sredstev,
 • v drugih neformalnih izobraževalnih dejavnostih,
 • v svetovanju v izobraževanju odraslih po modelu ISIO,
 • v projektih.

Presojanje kakovosti je pridobivanje in ovrednotenje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o procesih, rezultatih in učinkih izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti.
Razvijanje kakovosti je načrtovanje in vpeljevanje ukrepov za ohranjanje in razvijanje kakovosti.
Presojanje in razvijanje kakovosti  se izvajata s sprotnim spremljanjem, samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo.
Sprotno spremljanje kakovosti poteka tako, da spremljamo različne vidike delovanja naše organizacije z namenom hitrega odzivanja pri vpeljevanju izboljšav.

Notranje, sprotno spremljanje – evalvacija, samoevalvacija kakovosti ter zunanja evalvacija kakovosti

 1.  Notranje redno spremljanje področij in aktivnosti izobraževanja opravlja osebje v organizacij: organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezno področje, komisija za kakovost, skupina za kakovost ter partnerji. V spremljanje kakovosti vključujemo vse deležnike naše dejavnosti: udeleženci/svetovanci, učitelji, zaposleni, partnerji.    
Sprotno spremljanje kakovosti obsega: spremljanje po  kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih ter po nacionalnih kazalnikih kakovosti za poklicno in strokovno izobraževanje. Z  letnim  načrtom za razvoj kakovosti vsako leto na novo opredelimo področja, ki jih bomo dodatno spremljali in evalvirali. Za dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih pripravimo letni delovni načrt, v katerem je opredeljeno tudi delo na področju kakovosti.
Komisija za kakovost je imenovana za tekoče šolsko leto. Redno se sestaja, ob zaključku šolskega leta pripravi Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, Letno poročilo komisije za kakovost ter Letno poročilo CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti. Enkrat letno poroča o svojem delu na andragoškem zboru in svetu zavoda, poročilo komisije za kakovost je del Letnega poročila o delu CDI Univerzum. Načrt za razvoj kakovosti je del Letnega delovnega načrta. Najmanj enkrat letno izvedemo pogovor z zaposlenimi o doseženi kakovosti dela ter možnih izboljšavah.
Skupina za kakovost:  sodeluje  pri pripravi, spremljanju in razvijanju kakovosti na CDI Univerzum.
V letu 2017 se je CDI Univerzum priključil omrežju svetovalcev za kakovost  ter ima usposobljeno svetovalko za kakovost. Svetovalka za kakovost svetuje zaposlenim glede njihovega aktivnega sodelovanja, jih spodbuja in opozarja na kakovost v izobraževalni organizaciji ter tesno sodeluje s komisijo za kakovost in vodstvom.
Nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost deluje pod okriljem ACS in povezuje strokovno usposobljene svetovalce za kakovost iz različnih izobraževalnih organizacij z namenom izmenjave primerov dobrih praks in razvoja novih pristopov za bolj kakovostno izobraževanje odraslih. Več informacij

Sprotno, redno spremljamo izobraževalne dejavnosti  po področjih in kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih. Redno spremljamo nekatere prečne, vstopne, procesne in izstopne dejavnike. Več o izbranih področjih in kazalniki rednega spremljanja je opisano pod Standardi kakovosti CDI Univerzum. Ob zaključku šolskega leta pripravimo Letno poročilo komisije za kakovost po navedenih področjih in kazalnikih. Obravnavano in sprejeto je na andragoškem zboru ter na Svetu zavoda CDI Univerzum. Poročilo objavimo na spletni strani.

Izobraževanje na formalnem področju (poklicno in strokovno izobraževanje) spremljamo tudi po nacionalnih kazalniki kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ob zaključku šolskega leta pripravimo Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja po navedenih kazalnikih. Obravnavano in sprejeto je na andragoškem zboru ter na Svetu zavoda CDI Univerzum. Poročilo objavimo na spletni strani.

Vpis in zaključek izobraževanja

V program osnovne šole za odrasle je bilo vpisanih 49 udeležencev. Izdanih je bilo 17 spričeval. Osnovno šolo je zaključilo 8 udeležencev.

V programe srednje poklicnega izobraževanja (SPI) je bilo vpisanih 88 udeležencev. Izdanih je bilo 39 spričeval. Zaključni izpit je opravilo 17  udeležencev. Uspešnost na zaključnem izpitu je bila 100 %.

V programe poklicno tehniškega  izobraževanja (PTI): tehnik računalništva, gastronomija , ekonomski tehnik, logistični tehnik: je bilo vpisanih 28 udeležencev. Izdanih je bilo 10  spričeval. Poklicno maturo  je opravilo 10  udeležencev. Uspešnost na poklicni maturi je bila 30%.

V programe srednje strokovnega izobraževanja (SSI): tehnik računalništva, predšolska vzgoja, logistični tehnik, gastronomija in turizem SSI (smer turizem, smer gastronomija), ekonomski tehnik: je bilo vpisanih 124 udeležencev. Izdanih je bilo 78 spričeval. Poklicno maturo  je opravilo 16  udeležencev. Uspešnost na poklicni maturi je bila 48%.

V programe poklicnih tečajev (PT): tehnik računalništva, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja) je bilo vpisanih 29 udeležencev. Izdanih so bila 7 spričeval. Poklicno maturo  je opravilo 7 udeležencev. Uspešnost na poklicni maturi je bila 100%.

V program gimnazije za odrasle  je bilo vpisanih 84 udeležencev. Izdanih je bilo 26 spričeval. Splošno maturo  je opravilo 12 udeležencev. Uspešnost udeležencev na splošni maturi je bila  52%. Skupaj je opravilo splošno maturo 28 udeležencev. Glede na število prijavljenih je bilo 29% uspešnih, kar je nekoliko nižje v primerjavi s preteklim obdobjem (39%).

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev formalnih programov z izobraževanjem na lestvici od 1 – 5 je  4,64, z gradivom 4,74 , s spletnimi učilnicami: 4,65,  z delom učiteljev: 4,73, s prostori: 4,51, ocena zadovoljstva z organizacijo izobraževanja 4,55.

Na neformalnem področju je bilo v usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije vključenih 75 udeležencev, podeljenih je bilo 9 certifikatov, v javnoveljavne programe RPO, UŽU je bilo vključenih 28 udeležencev, bilo je podeljenih 28 javnoveljavnih potrdil, v druge  neformalne izobraževalne programe je bilo vključenih 608 udeležencev, skupaj na neformalnem področju 711 udeležencev ter podeljenih je bilo 436 potrdil.

V središče za samostojno učenje je bilo vključenih: 208 uporabnikov. V učno pomoč je bilo vključenih 29 uporabnikov.

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev neformalnih izobraževalnih programov je 4,86 , ocena zadovoljstva z organizacijo izobraževanja: 4,91, s prostori: 4,65, z gradivom: 4,75, s spletnimi učilnicami: 4,87 , z delom učiteljev: 4,93.

Redno spremljanje kakovosti obsega tudi dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih. Na letni ravni pripravimo Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odrasli. Več o področjih, kazalnikih in merilih je opisano  pod Standardi kakovosti CDI Univerzum. Poročilo je obravnavano in sprejeto je na strateškem svetu Svetovalnega središča Ljubljana. Poročilo pošljemo Andragoškemu centru Slovenije. Kratek povzetek spremljanj kakovosti v svetovalnem središču po modelu ISIO za leto 2020 ter načrt za leto 2021 si lahko ogledate tukaj.

V letnem poročilu CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti na letni ravni ovrednotimo rezultate spremljanja kakovosti celotne dejavnosti CDI Univerzum. Poglavje o kakovosti je del Poslovnega poročila. Poročilo obravnava in sprejme svet zavoda.

Za nadaljnji razvoj kakovosti smo v letošnjem letu izpeljevali naslednje aktivnosti na naslednjih področjih:

 • samoevalvacija,
 • redno spremljanje kakovosti,
 • zeleni znak kakovosti,
 • usposabljanje za kakovost,
 • ekspertna zunanja evalvacija,
 • posebne aktivnosti za kakovost izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • spremljanje kakovosti v svetovalnem središču po modelu ISIO,
 • drugo načrtno delo za razvoj kakovosti,
 • komisija za kakovost,
 • svetovalka za kakovost.

Povzetek Letnega poročila CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti si lahko ogledate tukaj ter letni načrt spremljanja kakovosti za leto 2021.

2.   Notranje poglobljeno spremljanje – poglobljena samoevalvacija
Samoevalvacija je poglobljen in sistematičen postopek, ki ga opravimo v triletnem ciklu za področje izobraževanja ter svetovanja. Izberemo področje ter kazalnike samoevalvacije, po pripravljenem  samoevalvacijskem načrtu izpeljemo poglobljeno analizo. Na podlagi tega pripravimo samoevalvacijsko poročilo. Na podlagi ugotovitev zapišemo akcijski načrt za vpeljavo izboljšav, le-te vpeljemo v zadnjem letu.

Samoevalvacija na področju izobraževalne dejavnosti

V letu 2014 smo postavili kratkoročne in dolgoročne cilje, v letu 2015 smo zapisali vizijo, poslanstvo in vrednote. Komisija za kakovost je izbrala področje, podpodročje in kazalnike, ki jih bomo poglobljeno presojali v samoevalvaciji: 1. Področje: Vodenje in upravljanje: Vizija, poslanstvo, vrednote, kratkoročni in dolgoročni cilji, 2. Področje: Presojanje in razvijanje kakovosti: Notranji sistem kakovosti (prenova Listine o kakovosti).

V prvem letu triletnega cikla, v letu 2018/2019,  smo si zadali prenovo vizije, poslanstva in vrednot. S skupno razpravo o viziji, poslanstvu in vrednotah smo z zaposlenimi pripravili prenovljeno vizijo, poslanstvi in vrednote ter SWOT analizo naše dejavnosti s ciljem ugotoviti, kje smo sedaj, kaj so naše prednosti in slabosti ter kaj lahko v prihodnosti zastavimo bolje, katera so razvojna področja. Zaposleni so dejavno sodelovali pri prenovi vizije, poslanstva in vrednot. Komisija za kakovost je izdelala zapisnika obeh fokusnih skupin ter povzetke SWOT analize, zapisala popravke vizije, poslanstva in vrednot, prenovljeno Listino kakovosti, pregled kazalnikov kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, samoevalvacijsko poročilo, predloge za akcijski načrt za leto 2019/2020 in 2020-2021.

V drugem letu triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2019/2020 smo pripravili samoevalvacijsko poročilo, izdelali akcijski načrt,  obravnava na andragoškem zboru 26.11. 2019, obravnava na svetu zavoda : 18.12. 2019, usposabljanje za izvedbo želenih sprememb na osebnem in poslovnem nivoju.

V tretjem letu  cikla samoevalvacije – šolsko leto 2020/21: bomo nastopili 3. leto cikla samoevalvacije. Na podlagi samoevalvacijskega načrta, samoevalvacijskega poročila ter predlogov iz razprav akcijski načrt za razvoj kakovosti, bomo izvajali izboljšave v tem obdobju. Rezultate vpeljanih sprememb bomo redno spremljali ter ovrednotili ob zaključku šolskega leta. Rezultate bomo zapisali v Poročilo komisije za kakovost ter izvedli razpravo na andragoškem zboru.

Samoevalvacija na področju svetovalne dejavnosti

V letu 2017 smo opravili samoevalvacijo svetovanja po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih z namenom ovrednotenja rezultatov svetovalne dejavnosti. Pri standardu kakovosti (8.2) evalviramo dva kazalnika, in sicer: 8.2.1 zadovoljstvo strank in 8.2.2 prispevek svetovalnega središča k rešitvi svetovančevega problema. V letu 2018, 2019 in 2020  smo z akcijskim načrtom vpeljevali izboljšave, kajti analiza anketnih vprašalnikov v letu 2018  je pokazala, da so stranke Svetovalnega središča Ljubljana – LUR in  projekta svetovanje zaposlenim na splošno zadovoljne s storitvami svetovanja. Izkušnjo z svetovanjem so ocenile dokaj pozitivno. Pri rezultatih svetovanja pa so vrednosti nižje v primerjavi z izkušnjo svetovanja. Zato smo v namenili v svetovalnem procesu več pozornosti motiviranju svetovancev ter bolj jasnemu zastavljanju korakov do cilja ter opredelitvi, kaj je cilj svetovanja med svetovalnim procesom. Za cilj smo si zadali: uporabo različnih svetovalnih pripomočkov ter več svetovalni storitve s področja zaposlitev/kariernega svetovanja.

Analiza uporabe pripomočkov je pokazala, da se uporaba različnih pripomočkov v Svetovalnem središču Ljubljana LUR povečala  v primerjavi z letom 2019 v letu 2020 raba pripomočkov povečala  na 27%, v projektu svetovanje zaposlenim so bili uporabljeni v 91% vseh obravnav, pri svetovalni obravnavi so bili pripomočki uporabljeni v 100%, pri obravnavi vrednotenja so bili pripomočki uporabljeni v  112%; največ pripomočkov je pripomočki za ugotavljanje učnih stilov, tipov in inteligenc (42), 24%, uvrstitveni testi-tuji jeziki: 26      ali 15% , vprašalnik motivacije in učnih strategij (24), 14%, pripomočki za izboljšanje spomina (21), 12%.

Na podlagi analize anketnih vprašalnikov  je bilo v Svetovalnem središču Ljubljana LUR je bilo nekaj manj kot polovici svetovanj  povezanih z učenjem in izobraževanjem 45,9%, v 35,1% z zaposlovanjem/kariernimi cilji ter s priznavanjem predhodno pridobljenega znanja 18,9%. Nekoliko se je povečal delež pri temi pogovora: zaposlitev/karierni cilji (za 10 %).

Na podlagi anketnih vprašalnikov je bilo v ESS projektu svetovanje zaposlenim na ravni organizacije  več kot polovica svetovanj namenjena  izobraževanju/učenju (64%), zaposlitvi/kariernim ciljem 20%, delež pogovorov namenjenih  priznavanju predhodno pridobljenega znanja  znaša 3%. Delež svetovanj na področju zaposlitev/kariernih ciljev ostaja podoben v primerjavi s preteklim obdobjem. Na podlagi analize iz SVZAP se je  primerjavi s preteklim obdobjem  znižal delež obravnav ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja. V primerjavi z letom 2019 se je v letu 2020: raba pripomočkov povečala na 91%, vseh obravnav.

Zastavljeni cilj: večji delež uporaba različnih svetovalnih pripomočkov se je bistveno povečala, znižal se je delež storitev na področju ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja, uporaba različnih svetovalnih pripomočkov se je bistveno povečala.

POKI_zeleni

3. ZELENI ZNAK POKI je namenjen motiviranju in nagrajevanju izobraževalnih organizacij ter strokovnjakov, ki jim ni vseeno, kako opravljajo svoje delo, in so se zato pripravljeni nenehno učiti, preizkušati novosti, sistematično presojati učinke svojega dela ter vpeljevati ukrepe za razvijanje kakovosti. Predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Pravico do uporabe zelenega znaka smo si pridobili do 31.03. 2021

Uvajamo novosti se učimo in spodbujamo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate.

Vizija, poslanstvo vrednote

Listina kakovosti CDI Univerzum 2019

Izjava o kakovosti 2017

Standardi kakovosti CDI Univerzum

Sklep o imenovanju komisije za kakovost za šolsko leto 2020/2021

Pravilnik komisije za kakovost

Sklep o imenovanju svetovalca za kakovost

Letno poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2019/2020

Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja za šolsko leto 2019/2020

Povzetek  Letnega poročila CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti  za leto 2020