PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI

Z željo, da smo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in zaposlenih, spremljamo in razvijamo kakovost naše dejavnosti.
Kakovost našega dela opredeljujemo tako, da imamo zapisano vizijo, poslanstvo in vrednote, ki nas usmerjajo pri našem delu.  Z Izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem in drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti.
Presojanje in razvijanje kakovosti se izvaja:

 • v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, izobraževalnih dejavnostih, ki se financirajo iz javnih sredstev,
 • v drugih neformalnih izobraževalnih dejavnostih,
 • v svetovanju v izobraževanju odraslih po modelu ISIO,
 • v projektih.

Presojanje kakovosti je pridobivanje in ovrednotenje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o procesih, rezultatih in učinkih izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti.
Razvijanje kakovosti je načrtovanje in vpeljevanje ukrepov za ohranjanje in razvijanje kakovosti.
Presojanje in razvijanje kakovosti  se izvajata s sprotnim spremljanjem, samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo.
Sprotno spremljanje kakovosti poteka tako, da spremljamo različne vidike delovanja naše organizacije z namenom hitrega odzivanja pri vpeljevanju izboljšav.

Notranje, sprotno spremljanje – evalvacija, samoevalvacija kakovosti ter zunanja evalvacija kakovosti

 1.  Notranje redno spremljanje področij in aktivnosti izobraževanja opravlja osebje v organizacij: organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezno področje, komisija za kakovost, skupina za kakovost ter partnerji. V spremljanje kakovosti vključujemo vse deležnike naše dejavnosti: udeleženci/svetovanci, učitelji, zaposleni, partnerji.    
Sprotno spremljanje kakovosti obsega: spremljanje po  kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih ter po nacionalnih kazalnikih kakovosti za poklicno in strokovno izobraževanje. Z  letnim  načrtom za razvoj kakovosti vsako leto na novo opredelimo področja, ki jih bomo dodatno spremljali in evalvirali. Za dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih pripravimo letni delovni načrt, v katerem je opredeljeno tudi delo na področju kakovosti.
Komisija za kakovost je imenovana za tekoče šolsko leto. Redno se sestaja, ob zaključku šolskega leta pripravi Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, Letno poročilo komisije za kakovost ter Letno poročilo CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti. Enkrat letno poroča o svojem delu na andragoškem zboru in svetu zavoda, poročilo komisije za kakovost je del Letnega poročila o delu CDI Univerzum. Načrt za razvoj kakovosti je del Letnega delovnega načrta. Najmanj enkrat letno izvedemo pogovor z zaposlenimi o doseženi kakovosti dela ter možnih izboljšavah.
Skupina za kakovost:  sodeluje  pri pripravi, spremljanju in razvijanju kakovosti na CDI Univerzum.
V letu 2017 se je CDI Univerzum priključil omrežju svetovalcev za kakovost  ter ima usposobljeno svetovalko za kakovost. Svetovalka za kakovost svetuje zaposlenim glede njihovega aktivnega sodelovanja, jih spodbuja in opozarja na kakovost v izobraževalni organizaciji ter tesno sodeluje s komisijo za kakovost in vodstvom.
Nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost deluje pod okriljem ACS in povezuje strokovno usposobljene svetovalce za kakovost iz različnih izobraževalnih organizacij z namenom izmenjave primerov dobrih praks in razvoja novih pristopov za bolj kakovostno izobraževanje odraslih. Več informacij

Sprotno, redno spremljamo izobraževalne dejavnosti  po področjih in kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih. Redno spremljamo nekatere prečne, vstopne, procesne in izstopne dejavnike. Več o izbranih področjih in kazalniki rednega spremljanja je opisano pod Standardi kakovosti CDI Univerzum. Ob zaključku šolskega leta pripravimo Letno poročilo komisije za kakovost po navedenih področjih in kazalnikih. Obravnavano in sprejeto je na andragoškem zboru ter na Svetu zavoda CDI Univerzum. Poročilo objavimo na spletni strani.

Izobraževanje na formalnem področju (poklicno in strokovno izobraževanje) spremljamo tudi po nacionalnih kazalniki kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ob zaključku šolskega leta pripravimo Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja po navedenih kazalnikih. Obravnavano in sprejeto je na andragoškem zboru ter na Svetu zavoda CDI Univerzum. Poročilo objavimo na spletni strani.

Vpis in zaključek izobraževanja

V program osnovne šole za odrasle je bilo vpisanih 52 udeležencev. Izdanih je bilo 21 spričeval. Osnovno šolo je zaključilo 15 udeležencev.

V programe srednje poklicnega izobraževanja (SPI) je bilo vpisanih 77 udeležencev. Izdanih je bilo  13 spričeval. Zaključni izpit je opravilo 8  udeležencev. Uspešnost na zaključnem izpitu je bila 100 %.

V programe poklicno tehniškega  izobraževanja (PTI) je bilo vpisanih 36 udeležencev. Izdanih je bilo 6 spričeval. Poklicno maturo  so opravili 4  udeleženci. Uspešnost na poklicni maturi je bila 100%.

V programe srednje strokovnega izobraževanja (SSI) je bilo vpisanih 127 udeležencev. Izdanih je bilo 51 spričeval. Poklicno maturo  je opravilo 16  udeležencev. Uspešnost na poklicni maturi je bila 80%.

V programe poklicnih tečajev (PT) je bilo vpisanih 32 udeležencev. Izdanih so bila 3 spričevala. Poklicno maturo  je opravilo 8 udeležencev. Uspešnost na poklicni maturi je bila 89%.

Uspešnost udeležencev srednjega poklicno tehniškega izobraževanja, strokovnega izobraževanja in poklicnega tečaja na poklicni maturi je bila 84%.

V program gimnazije za odrasle  je bilo vpisanih 71 udeležencev. Izdanih je bilo 23 spričeval. Splošno maturo  je opravilo 11 udeležencev. Uspešnost udeležencev na splošni maturi je bila 39%.

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev formalnih programov z izobraževanjem na letvici od 1 – 5 je  4,12, z gradivom 4,81, s spletnimi učilnicami: 4,81 z delom učiteljev: 2,75 (ocena sicer ni natančna zaradi napake v anketnem vprašalniku). Letos nimam podatkov za oceno zadovoljstva z organizacijo izobraževanja ter  s prostori.

Na neformalnem področju je bilo v nacionalne poklicne kvalifikacije vključenih 71 udeležencev, podeljenih je bilo 41 certifikatov, v javnoveljavne programe RPO, UŽU je bilo vključenih 15 udeležencev, bilo je podeljenih 14 javnoveljavnih potrdil, v druge  neformalne izobraževalne programe je bilo vključenih 563 udeležencev, skupaj na neformalnem področju 649 udeležencev ter podeljenih je bilo 427 potrdil.

V središče za samostojno učenje je bilo vključenih: 250 uporabnikov. V učno pomoč je bilo vključenih 63 uporabnikov.

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev neformalnih izobraževalnih programov je 4,82, ocena zadovoljstva z organizacijo izobraževanja: 4,92, s prostori: 4,69, z gradivom: 4,73, s spletnimi učilnicami: 4,87, z delom učiteljev: 4,89.

Redno spremljanje kakovosti obsega tudi dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih. Na letni ravni pripravimo Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odrasli. Več o področjih, kazalnikih in merilih je opisano  pod Standardi kakovosti CDI Univerzum. Poročilo je obravnavano in sprejeto je na strateškem svetu Svetovalnega središča Ljubljana. Poročilo pošljemo Andragoškemu centru Slovenije. Kratek povzetek spremljanj kakovosti v svetovalnem središču po modelu ISIO za leto 2019 ter načrt za leto 2020 si lahko ogledate tukaj.

V letnem poročilu CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti na letni ravni ovrednotimo rezultate spremljanja kakovosti celotne dejavnosti CDI Univerzum. Poglavje o kakovosti je del Poslovnega poročila. Poročilo obravnava in sprejme svet zavoda.

Za nadaljnji razvoj kakovosti smo v letošnjem letu izpeljevali naslednje aktivnosti na naslednjih področjih:

 • samoevalvacija,
 • redno spremljanje kakovosti,
 • zeleni znak kakovosti,
 • usposabljanje za kakovost,
 • ekspertna zunanja evalvacija,
 • posebne aktivnosti za kakovost izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • spremljanje kakovosti v svetovalnem središču po modelu ISIO,
 • drugo načrtno delo za razvoj kakovosti,
 • komisija za kakovost,
 • svetovalka za kakovost.

Povzetek Letnega poročila CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti si lahko ogledate tukaj ter letni načrt spremljanja kakovosti za leto 2020.

2.   Notranje poglobljeno spremljanje – poglobljena samoevalvacija
Samoevalvacija je poglobljen in sistematičen postopek, ki ga opravimo v triletnem ciklu za področje izobraževanja ter svetovanja. Izberemo področje ter kazalnike samoevalvacije, po pripravljenem  samoevalvacijskem načrtu izpeljemo poglobljeno analizo. Na podlagi tega pripravimo samoevalvacijsko poročilo. Na podlagi ugotovitev zapišemo akcijski načrt za vpeljavo izboljšav, le-te vpeljemo v zadnjem letu.

Samoevalvacija na področju izobraževalne dejavnosti

V letu 2014 smo postavili kratkoročne in dolgoročne cilje, v letu 2015 smo zapisali vizijo, poslanstvo in vrednote. Komisija za kakovost je izbrala področje, podpodročje in kazalnike, ki jih bomo poglobljeno presojali v samoevalvaciji: 1. Področje: Vodenje in upravljanje: Vizija, poslanstvo, vrednote, kratkoročni in dolgoročni cilji, 2. Področje: Presojanje in razvijanje kakovosti: Notranji sistem kakovosti (prenova Listine o kakovosti).

V prvem letu triletnega cikla, v letu 2018/2019,  smo si zadali prenovo vizije, poslanstva in vrednot. S skupno razpravo o viziji, poslanstvu in vrednotah smo z zaposlenimi pripravili prenovljeno vizijo, poslanstvi in vrednote ter SWOT analizo naše dejavnosti s ciljem ugotoviti, kje smo sedaj, kaj so naše prednosti in slabosti ter kaj lahko v prihodnosti zastavimo bolje, katera so razvojna področja. Zaposleni so dejavno sodelovali pri prenovi vizije, poslanstva in vrednot. Komisija za kakovost je izdelala zapisnika obeh fokusnih skupin ter povzetke SWOT analize, zapisala popravke vizije, poslanstva in vrednot, prenovljeno Listino kakovosti, pregled kazalnikov kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, samoevalvacijsko poročilo, predloge za akcijski načrt za leto 2019/2020 in 2020-2021.

V drugem letu triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2019/2020 bomo pripravili pisne interpretacije in jih zapisali v samoevalvacijsko poročilo. Povzetek poročila bomo objavili tudi na domači spletni strani pod zavihkom kakovost. Izpeljane razprave o samoevalvacijskem poročilu na andragoškem zboru in na svetu zavoda. V razpravah bomo zbrali predloge o možnih in potrebnih spremembah pri ravnanju na izbranem podpodročju. Komisija za kakovost bo pripravila predloge in oblikovala akcijski načrt za razvoj kakovosti, ki ga bomo izvajali v naslednjem letu.

Samoevalvacija na področju svetovalne dejavnosti

V letu 2017 smo opravili samoevalvacijo svetovanja po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih z namenom ovrednotenja rezultatov svetovalne dejavnosti. Pri standardu kakovosti (8.2) evalviramo dva kazalnika, in sicer: 8.2.1 zadovoljstvo strank in 8.2.2 prispevek svetovalnega središča k rešitvi svetovančevega problema. V letu 2018 in v letu 2019  smo z akcijskim načrtom vpeljevali izboljšave, kajti analiza anketnih vprašalnikov v letu 2018  je pokazala, da so stranke Svetovalnega središča Ljubljana – LUR in  projekta svetovanje zaposlenim na splošno zadovoljne s storitvami svetovanja. Izkušnjo z svetovanjem so ocenile dokaj pozitivno. Pri rezultatih svetovanja pa so vrednosti nižje v primerjavi z izkušnjo svetovanja. Zato smo v namenili v svetovalnem procesu več pozornosti motiviranju svetovancev ter bolj jasnemu zastavljanju korakov do cilja ter opredelitvi, kaj je cilj svetovanja med svetovalnim procesom. Za cilj smo si zadali: uporabo različnih svetovalnih pripomočkov ter več svetovalni storitve s področja zaposlitev/kariernega svetovanja.

Analiza uporabe pripomočkov je pokazala, da se uporaba različnih pripomočkov v Svetovalnem središču Ljubljana LUR povečala  v primerjavi z letom 2018 v letu 2019 raba pripomočkov povečala  za 13%, v projektu svetovanje zaposlenim se je uporaba pripomočkov  povečala za 22%, v letu 2018 so bili pripomočki uporabljeni v 58% vseh obravnav, v letu 2019 pa v 80% vseh obravnav; največ pripomočkov je pod kategorijo drugo (43%), kjer je opazen porast uporabe metod in orodij s področja kariernega svetovanja. Zastavljeni cilj: večji delež uporabe pripomočkov je dosežen.

Na podlagi analize anketnih vprašalnikov  je bilo v Svetovalnem središču Ljubljana LUR je bilo v več kot polovici svetovanj  tema pogovora učenje izobraževanje (60%), zaposlitev/karierni cilji 25%, delež pogovorov namenjenih  priznavanju predhodno pridobljenega znanja  znaša 15%. Podatki so enaki kot za leto  2018.

Na podlagi anketnih vprašalnikov je bilo v ESS projektu svetovanje zaposlenim na ravni organizacije  več kot polovica svetovanj namenjena  izobraževanju/učenju (67%), zaposlitvi/kariernim ciljem 28%, delež pogovorov namenjenih  priznavanju predhodno pridobljenega znanja  znaša 8%. Delež svetovanj na področju zaposlitev/kariernih ciljev se je povečal za 16% v primerjavi s preteklim obdobjem. Na podlagi analize iz SVZAP se je  primerjavi s preteklim obdobjem  povečal tudi delež obravnav ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja povečal za tri – krat. V primerjavi z letom 2018 se je v letu 2019: raba pripomočkov povečala za 16%, v letu 2018 so bili pripomočki uporabljeni v 75% vseh obravnav, v letu 2019 pa v 86% vseh obravnav.

Zastavljeni cilj: večji delež na področju zaposlitve in kariernih ciljev je dosežen, prav tako se povečal delež storitev na področju ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja ter uporaba različnih svetovalnih pripomočkov. 

POKI_zeleni

 

3. ZELENI ZNAK POKI je namenjen motiviranju in nagrajevanju izobraževalnih organizacij ter strokovnjakov, ki jim ni vseeno, kako opravljajo svoje delo, in so se zato pripravljeni nenehno učiti, preizkušati novosti, sistematično presojati učinke svojega dela ter vpeljevati ukrepe za razvijanje kakovosti. Predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Pravico do uporabe zelenega znaka smo si pridobili do 31.03. 2021

Uvajamo novosti se učimo in spodbujamo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate.

 

 

 

 

 

 

Vizija, poslanstvo vrednote

Listina kakovosti CDI Univerzum 2019

Izjava o kakovosti 2017

Standardi kakovosti CDI Univerzum

Sklep o imenovanju komisije za kakovost za šolsko leto 2019/2020

Pravilnik komisije za kakovost

Sklep o imenovanju svetovalca za kakovost

Letno poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2018/2019

Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja za šolsko leto 2018/2019

Povzetek  Letnega poročila CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti  za leto 2019