Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI)

CDI Univerzum se je v šolskem letu 2004/05 vključil v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS).

Razvoj projekta in njegovo vpeljevanje v izobraževalne organizacije za odrasle podpira Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport Republike Slovenije (MIZŠ).

izobrazevanje_poki

Projekt POKI je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS). Pravica do uporabe zelenega znaka kakovosti: imamo od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2024.

Model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI temelji na samoevalvaciji. To pomeni, da smo se na CDI Univerzumu odločili:

  • da bomo presojali kakovost svojega delovanja,
  • katere dele izobraževalnega procesa bomo spremljali,
  • kakšne standarde kakovosti si bomo postavili,
  • kaj bomo storili z dosežki,
  • kakšne ukrepe bomo vpeljali na podlagi pridobljenih ocen.

Vse to bomo počeli s končnim ciljem, da postanemo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in vseh zaposlenih. V okviru projekta smo oblikovali poslanstvo, vrednote in vizijo na CDI Univerzumu, katere najdete tukaj.

Rezultati samoevalacije in akcijski načrt:

  1. Samoevalvacija na področju formalnega in neformalnega izobraževanja

V letu 2014 smo postavili kratkoročne in dolgoročne cilje, v letu 2015 smo zapisali vizijo, poslanstvo in vrednote. Komisija za kakovost je izbrala področje, podpodročje in kazalnike, ki jih bomo poglobljeno presojali v samoevalvaciji: 1. Področje: Vodenje in upravljanje: Vizija, poslastvo, vrednote, kratkoročni in dolgoročni cilji, 2. Področje: Presojanje in razvijanje kakovosti: Notranji sistem kakovosti (prenova Listine o kakovosti).

V 1. letu tri – letnega cikla, v letu 2018/2019,  smo si zadali prenovo vizije, poslanstva in vrednot. S skupno razpravo o viziji, poslanstvu in vrednotah smo z zaposlenimi pripravili prenovljeno vizijo, poslanstvi in vrednote ter SWOT analizo naše dejavnosti s ciljem ugotoviti, kje smo sedaj, kaj so naše prednosti in slabosti ter kaj lahko v prihodnosti zastavimo bolje, katera so razvojna področja. Zaposleni so dejavno sodelovali pri prenovi vizije, poslanstva in vrednot. Komisija za kakovost je izdelala zapisnika obeh fokusnih skupin ter povzetke SWOT analize, zapisala popravke vizije, poslanstva in vrednot, prenovljeno Listino kakovosti, pregled kazalnikov kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, samoevalvacijsko poročilo, predloge za akcijski načrt za leto 2019/2020 in 2020-2021.

V drugem letu triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2019/2020 smo pripravili samoevalvacijsko poročilo, izdelali akcijski načrt,  obravnava na andragoškem zboru 26.11. 2019, obravnava na svetu zavoda : 18.12. 2019, usposabljanje za izvedbo želenih sprememb na osebnem in poslovnem nivoju.

V tretjem letu  cikla samoevalvacije – šolsko leto 2020/21: smo nastopili 3. leto cikla samoevalvacije. Na podlagi samoevalvacijskega načrta, samoevalvacijskega poročila ter predlogov iz razprav smo izdelali akcijski načrt za razvoj kakovosti, bomo izvajali izboljšave v tem obdobju. Rezultate vpeljanih sprememb smo redno spremljali ter ovrednotili ob zaključku šolskega leta. Rezultate smo zapisali v Poročilo komisije za kakovost ter izvedli razpravo na andragoškem zboru.

Ocenjujemo, da smo vpeljali zastavljene izboljšave iz akcijskega načrta. Zaradi sprememb načina izvedbe izobraževanja smo precej časa ter energije posvetili razvoju ter izvedbi izobraževanja na daljavo ter preko videokonferenčnega sistema.

Pravica do uporabe ZELENEGA ZNAKA KAKOVOSTI

 

Dostopnost