Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o gimnazijah

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur.l. 60/2010) z dne 23. 7. 2010.)

Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja

Pravilnik o poklicni maturi (Url RS št. 44/08, 9/09)

Pravilnik o splošni maturi (Url RS št. 29/08 in 40/11 )

Zakon o maturi (Url RS št. 1/2007)

Šolska pravila ocenjevanja

Hišni red

Zakon o osnovni šoli (URL RS, št. 81/06, 102/07)

Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle

Poslovnik o delu andragoškega zbora – CDI

Katalog informacij javnega značaja

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij