Honorarno zaposlujemo predavatelje za naslednja izobraževanja:

Posrednik za nepremičnine:

Vsebine:

 • Osnove ekonomike nepremičninskega trga
 • Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 • Stvarnopravna razmerja
 •  Obligacijska razmerja (splošni del)
 • Pogodbe v prometu z nepremičninami
 • Zemljiška knjiga
 • Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju
 • Stanovanjska razmerja
 • Nepremičninsko posredovanje
 • Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami
 • Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 • Evidentiranje nepremičnin
 • Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin
 • Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju
 • Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

Agilna metoda Scrum in Management 3.0:

Vsebine:

 • Modul 1: Agilni menedžment
 • Modul 2: Metoda Scrum
 • Modul 3: Kompleksno razmišljanje
 • Modul 4: Motiviranje ljudi
 • Modul 5: Opolnomočenje ekip
 • Modul 6: Postavljanje ciljev
 • Modul 7: Razvoj kompetenc
 • Modul 8: Menedžment sprememb

Uspešna prijava in izvedba projekta

Vsebine:

 1. Temelji projektnega vodenja – (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Kaj je projekt, Življenjski ciklus projekta, Strukturiranje projekta , Predvidevanje tveganj projekta , Timsko delo in upravljanje konfliktov , Praktično delo
 2. Predstavitev EU programov – (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Centralizirani viri , Decentralizirani viri, Čezmejno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje, Praktično delo
 3. Predstavitev strateških dokumentov EU – (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): EU politike, Kohezijska politika, Nacionalni strateški referenčni okvir, Program razvoja podeželja, Praktično delo
 4. Predstavitev razpisne dokumentacije razpisov –  (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Primer centraliziranih razpisov, Primer za čezmejno / transnacionalno sodelovanje, Primer decentraliziranih razpisov, Praktično delo
 5. Izpolnjevanje prijavnih obrazcev za EU razpise – (10 ur predavanj + 6 ur samostojno delo): Ozadje projekta in opis problema, Splošni in specifični cilji, Aktivnosti in delovni paketi, Rezultati in učinki, Izdelki in kazalniki, Horizontalni cilji, Praktično delo
 6. Finančno in časovno načrtovanje EU projekta – (10 ur predavanj + 6 ur samostojno delo): Upravičeni in neupravičeni stroški, Stroški dela in efektivne ure, Pavšal in avansi, Izdelava gantograma in kritične poti projekta, Praktično delo
 7. Priprava poročil za EU projekte – (5 ur predavanj + 4 ure delo doma): Vmesna in končno poročilo, Vsebinsko poročilo, Finančno poročilo in zahtevki, Obvezne priloge poročil, Praktično delo
 8. Povzetek narejenega dela – (5 ur predavanj): Odprta vprašanja, Zadnji pregled prijavnih obrazcev, Iskanje partnerjev za EU projekte

Izdelovanje prostorskih risb – AutoCAD 3D

Vsebine:

 • Osnove 3D risanja z AutoCAD-om
 • Risanje osnovnih polnih likov
 • Risanje polnih likov z višanjem
 • Risanje polnih likov z vrtenjem
 • Obdelava polnih teles
 • Risanje osnovnih plaščnih likov
 • Risanje plaščnih likov z vrtenjem
 • Urejanje ploskev in objektov
 • Koordinatni sistem
 • Urejanje risbe
 • Senčenje
 • Kotiranje v 3D
 • Izrisovanje risbe

PREDAVATELJ OZ. INŠTRUKTOR mora imeti:

 • ustrezno strokovno izobrazbo glede na vsebino aktivnosti programa, ki ga izvaja;
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju izvajanja enakih ali primerljivih vsebin,  kot   jih   zahteva   posamezna   vsebinska   aktivnost   programa,   ki   ga   izvaja,   kar  predlagatelj  opiše  in  navede,  ter  priloži  dokazila  oz.  potrjene  reference  za  svoje  trditve;
 • opravljen strokovni izpit za pedagoško / andragoško izobrazbo, kadar predavatelj oz.  inštruktor izvaja pretežno teoretične vsebine.

Vašo dokumentacijo nam pošljite na naslov: CDI UNIVERZUM, GROŠLJEVA 4, 1000 LJUBLJANA ali na e-mail: vesna.mielitz@cdi-univerzum.si