PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI

Z željo, da smo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in zaposlenih, spremljamo in razvijamo kakovost naše dejavnosti.
Kakovost našega dela opredeljujemo tako, da imamo zapisano vizijo, poslanstvo in vrednote, ki nas usmerjajo pri našem delu.  Z Izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem in drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti.
Presojanje in razvijanje kakovosti se izvaja:

 • v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, izobraževalnih dejavnostih, ki se financirajo iz javnih sredstev,
 • v drugih neformalnih izobraževalnih dejavnostih,
 • v svetovanju v izobraževanju odraslih po modelu ISIO,
 • v projektih.

Presojanje kakovosti je pridobivanje in ovrednotenje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o procesih, rezultatih in učinkih izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti.
Razvijanje kakovosti je načrtovanje in vpeljevanje ukrepov za ohranjanje in razvijanje kakovosti.
Presojanje in razvijanje kakovosti  se izvajata s sprotnim spremljanjem, samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo.
Sprotno spremljanje kakovosti poteka tako, da spremljamo različne vidike delovanja naše organizacije z namenom hitrega odzivanja pri vpeljevanju izboljšav.

Notranje, sprotno spremljanje – evalvacija, samoevalvacija kakovosti ter zunanja evalvacija kakovosti

 1.  Notranje redno spremljanje področij in aktivnosti izobraževanja opravlja osebje v organizacij: organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezno področje, komisija za kakovost, skupina za kakovost ter partnerji. V spremljanje kakovosti vključujemo vse deležnike naše dejavnosti: udeleženci/svetovanci, učitelji, zaposleni, partnerji.    
Sprotno spremljanje kakovosti obsega: spremljanje po  kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih ter po nacionalnih kazalnikih kakovosti za poklicno in strokovno izobraževanje. Z  letnim  načrtom za razvoj kakovosti vsako leto na novo opredelimo področja, ki jih bomo dodatno spremljali in evalvirali. Za dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih pripravimo letni delovni načrt, v katerem je opredeljeno tudi delo na področju kakovosti.
Komisija za kakovost je imenovana za tekoče šolsko leto. Redno se sestaja, ob zaključku šolskega leta pripravi Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, Letno poročilo komisije za kakovost ter Letno poročilo CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti. Enkrat letno poroča o svojem delu na andragoškem zboru in svetu zavoda, poročilo komisije za kakovost je del Letnega poročila o delu CDI Univerzum. Načrt za razvoj kakovosti je del Letnega delovnega načrta. Najmanj enkrat letno izvedemo pogovor z zaposlenimi o doseženi kakovosti dela ter možnih izboljšavah.
Skupina za kakovost:  sodeluje  pri pripravi, spremljanju in razvijanju kakovosti na CDI Univerzum.
V letu 2017 se je CDI Univerzum priključil omrežju svetovalcev za kakovost  ter ima usposobljeno svetovalko za kakovost. Svetovalka za kakovost svetuje zaposlenim glede njihovega aktivnega sodelovanja, jih spodbuja in opozarja na kakovost v izobraževalni organizaciji ter tesno sodeluje s komisijo za kakovost in vodstvom.
Nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost deluje pod okriljem ACS in povezuje strokovno usposobljene svetovalce za kakovost iz različnih izobraževalnih organizacij z namenom izmenjave primerov dobrih praks in razvoja novih pristopov za bolj kakovostno izobraževanje odraslih. Več informacij

Sprotno, redno spremljamo izobraževalne dejavnosti  po področjih in kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih. Redno spremljamo nekatere prečne, vstopne, procesne in izstopne dejavnike. Več o izbranih področjih in kazalniki rednega spremljanja je opisano pod Standardi kakovosti CDI Univerzum. Ob zaključku šolskega leta pripravimo Letno poročilo komisije za kakovost po navedenih področjih in kazalnikih. Obravnavano in sprejeto je na andragoškem zboru ter na Svetu zavoda CDI Univerzum. Poročilo objavimo na spletni strani.

Izobraževanje na šolskem področju (poklicno in strokovno izobraževanje) spremljamo tudi po nacionalnih kazalniki kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ob zaključku šolskega leta pripravimo Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja po navedenih kazalnikih. Obravnavano in sprejeto je na andragoškem zboru ter na Svetu zavoda CDI Univerzum. Poročilo objavimo na spletni strani.

Vpis in zaključek izobraževanja
V program osnovne šole za odrasle je bilo vpisanih 46 udeležencev. Izdanih je bilo 12 spričeval. Osnovno šolo je zaključilo 12 udeležencev.
V programe srednje poklicnega izobraževanja (SPI) je bilo vpisanih 102 udeležencev. Izdanih je bilo 36 spričeval. Zaključni izpit je opravilo 13 udeležencev. Uspešnost na zaključnem izpitu je bila 100 %.
V programe poklicno tehniškega  izobraževanja (PTI) je bilo vpisanih 43 udeležencev. Izdanih je bilo 8 spričeval. Poklicno maturo  je opravilo 23 udeležencev.
V programe srednje strokovnega izobraževanja (SSI) je bilo vpisanih 118 udeležencev. Izdanih je bilo 17 spričeval. Poklicno maturo  je opravilo 8 udeležencev.
V programe poklicnih tečajev (PT) je bilo vpisanih 10 udeležencev. Izdanih je bilo 5 spričeval. Poklicno maturo  je opravilo 11 udeležencev.
Uspešnost udeležencev srednjega poklicno tehniškega izobraževanja, strokovnega izobraževanja in poklicnega tečaja na poklicni maturi je bila 84,7%.
V program gimnazije za odrasle  je bilo vpisanih 50 udeležencev. Izdanih je bilo 16 spričeval. Splošno maturo  je opravilo 20 udeležencev. Uspešnost udeležencev na splošni maturi je bila 31,1%.

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev šolskih programov z izobraževanjem na letvici od 1 – 5 je  4,68, ocena zadovoljstva z organizacijo izobraževanja je 4,44, s prostori 5, z gradivom 4,73, s spletnimi učilnicami: 4,65 z delom učiteljev: 4,58.

Na neformalnem področju je bilo v nacionalne poklicne kvalifikacije vključenih 53 udeležencev, podeljenih je bilo 51 certifikatov, v javnoveljavne programe RPO, UŽU je bilo vključenih 39 udeležencev, bilo je podeljenih 24 javnoveljavnih potrdil, v neformalne izobraževalne programe je bilo vključenih 883 udeležencev, podeljenih je bilo 788 potrdil.
V središče za samostojno učenje je bilo vključenih: 251 uporabnikov. V učno pomoč je bilo vključenih 25 uporabnikov.
Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev neformalnih izobraževalnih programov je 4,66, ocena zadovoljstva z organizacijo izobraževanja: 4,79, s prostori: 4,53, z gradivom: 4,65, s spletnimi učilnicami: 4,83, z delom učiteljev: 4,75.

Redno spremljanje kakovosti obsega tudi dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih. Na letni ravni pripravimo Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odrasli. Več o področjih, kazalnikih in merilih je opisano  pod Standardi kakovosti CDI Univerzum. Poročilo je obravnavano in sprejeto je na strateškem svetu Svetovalnega središča Ljubljana. Poročilo pošljemo Andragoškemu centru Slovenije. Kratek povzetek spremljanj kakovosti v svetovalnem središču po modelu ISIO za leto 2018 ter načrt za leto 2019 si lahko ogledate tukaj.

V letnem poročilu CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti na letni ravni ovrednotimo rezultate spremljanja kakovosti celotne dejavnosti CDI Univerzum. Poglavje o kakovosti je del Poslovnega poročila. Poročilo obravnava in sprejme svet zavoda.

Za nadaljnji razvoj kakovosti smo v letošnjem letu izpeljevali naslednje aktivnosti na naslednjih področjih:

 • samoevalvacija,
 • redno spremljanje kakovosti,
 • zeleni znak kakovosti,
 • usposabljanje za kakovost,
 • ekspertna zunanja evalvacija,
 • posebne aktivnosti za kakovost izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • spremljanje kakovosti v svetovalnem središču po modelu ISIO,
 • drugo načrtno delo za razvoj kakovosti,
 • komisija za kakovost,
 • svetovalka za kakovost.

Povzetek Letnega poročila CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti si lahko ogledate tukaj ter letni načrt spremljanja kakovosti za leto 2019

2.   Notranje poglobljeno spremljanje – poglobljena samoevalvacija
Samoevalvacija je poglobljen in sistematičen postopek, ki ga opravimo v triletnem ciklu za področje izobraževanja ter svetovanja. Izberemo področje ter kazalnike samoevalvacije, po pripravljenem  samoevalvacijskem načrtu izpeljemo poglobljeno analizo. Na podlagi tega pripravimo samoevalvacijsko poročilo. Na podlagi ugotovitev zapišemo akcijski načrt za vpeljavo izboljšav, le-te vpeljemo v zadnjem letu.

V letu 2015/2016 smo izvedli samoevalvacijo na področju šolskega izobraževanja,  na področju: rezultati, podpodročje: zadovoljstvo udeležencev in partnerjev,  izbran kazalnik: zadovoljstvo partnerjev s sodelovanjem z organizacijo, ki izobražuje odrasle.
Standard kakovosti: Partnerji so zadovoljni s sodelovanjem z našo organizacijo dosegamo deloma, zato smo si v akcijskem načrt v letu 2016/2017 zadali še tesnejše sodelovanje s partnerji. V letu 2017/2018 smo vpeljali izboljšave: glede na pridobljene povratne informacije delodajalcev smo namenili več pozornosti pretoku informacij s podjetji z anketiranjem ter sestanki.
V šolskem letu 2018/2019 pričnemo z novim 3 – letnim ciklom samoevalvacije. Opredelili področje samoevalvacije, pripravili načrt samoevalvacije ter izvedli analizo ter pripravili samoevalvacijsko poročilo.

V letu 2017 smo opravili samoevalvacijo svetovanja po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih z namenom ovrednotenja rezultatov svetovalne dejavnosti. Z ugotavljanjem zadovoljstva strank smo želeli preveriti, ali dosegamo  standard kakovosti: Stranke svetovalnega središča in projekta svetovanje zaposlenim so zadovoljne s kakovostjo svetovalnih storitev in menijo, da so storitve svetovalnega središča in projekta svetovanje zaposlenim pripomogle k rešitvi njihovega problema.
Zastavljen standard kakovosti: Stranke projekta svetovanje zaposlenim so zadovoljne s kakovostjo svetovalnih storitev in menijo, da so storitve svetovanja pripomogle k rešitvi njihovega problema, je dosežen v celoti, saj se skupna ocena zadovoljstva strank s svetovanjem giblje med 80% do 90%, ocena delno zadovoljnih se giblje med 5% do 16%, ocena strank, ki niso bile zadovoljne s svetovanjem se giblje med 2% do 4%. Vse dejavnosti dosegajo in presegajo vsa zastavljena merila.

V letu 2018 smo z akcijskim načrtom vpeljevali izboljšave, kajti analiza anketnih vprašalnikov je pokazala, da so stranke projekta svetovanje zaposlenim na splošno zadovoljne s storitvami svetovanja. Izkušnjo z svetovanjem so ocenile dokaj pozitivno. Pri rezultatih svetovanja pa so vrednosti nižje v primerjavi z izkušnjo svetovanja. Zato bi lahko v prihodnje namenili v svetovalnem procesu več pozornosti motiviranju svetovancev ter bolj jasnemu zastavljanju korakov do cilja ter opredelitvi, kaj je cilj svetovanja med svetovalnim procesom.

POKI_zeleni

 

3. ZELENI ZNAK POKI je namenjen motiviranju in nagrajevanju izobraževalnih organizacij ter strokovnjakov, ki jim ni vseeno, kako opravljajo svoje delo, in so se zato pripravljeni nenehno učiti, preizkušati novosti, sistematično presojati učinke svojega dela ter vpeljevati ukrepe za razvijanje kakovosti. Predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Pravico do uporabe zelenega znaka smo si pridobili do 31.03. 2021

Uvajamo novosti se učimo in spodbujamo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate.

 

 

 

 

 

 

Vizija, poslanstvo vrednote

Listina kakovosti CDI Univerzum 2015

Izjava o kakovosti 2017

Standardi kakovosti CDI Univerzum

Sklep o imenovanju komisije za kakovost za šolsko leto 2018/2019

Pravilnik komisije za kakovost

Sklep o imenovanju svetovalca za kakovost

Letno poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2017/2018

Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja za šolsko leto 2017/2018

Povzetek  Letnega poročila CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti  za leto 2018