Katalog informacij javnega značaja

1 OSNOVNI PODATKI

NAZIV: CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM
                 Grošljeva 4
                 1000 Ljubljana

DAVČNA ŠTEVILKA:                            94367531
MATIČNA ŠTEVILKA:                           5269547000
ŠTEVILKA POSLOVNEGA RAČUNA: 01100 – 6030715655
ŠIFRA DEJAVNOSTI :                           85.320

USTANOVITELJ: Vlada RS
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Sašo Skočir

KATALOG JE DOSEGLJIV :
– na spletni strani www.cdi-univerzum.si
– v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda

2 SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORAMCIJ JAVNEGA ZNAČAJA
2.1 PODATKI O ZAPOSLENIH

DIREKTOR: Sašo Skočir, univ. dipl. inž. teh. prom.
                     tel.: 01 583 92 75
                     e-pošta: saso.skocir@cdi-univerzum.si

ORGANIZATORJI FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA (šolski programi):

– Mateja Vurnik, mag. mvži.
   tel.: 01 583 92 86
   e-pošta: mateja.vurnik@cdi-univerzum.si

– Irena Natek, univ. dipl. ekon.
  tel.: 01 583 92 90
  e-pošta: irena.natek@cdi-univerzum.si

      – Damjana Osterc, prof. slov. jezika in dipl. etn.
         tel.: 01 583 92 74
         e-pošta: damjana.osterc@cdi-univerzum.si

      – Mojca Sikošek, univ. dipl. ped. in fil.
         tel.: 01 583 92 89
        e-pošta: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

ORGANIZATORJI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA (usposabljanja in tečaji):

– Vesna Mielitz, ma.
   tel.: 01 583 92 96
   e-pošta: vesna.mielitz@cdi-univerzum.si

– Janja Štefan, prof.
  tel.: 01 583 92 95
  e-pošta: janja.stefan@cdi-univerzum.si

– Polona Franko, univ. dipl. ped.
   tel.: 01 583 92 83
   e-pošta: polona.franko@cdi-univerzum.si

OSNOVNA ŠOLA:

– Polona Franko, univ. dipl. ped.
   tel.: 01 583 92 83
   e-pošta: polona.franko@cdi-univerzum.si

– Katja Starešinič,
   tel.: 01 583 92 71
   e-pošta: katja.staresinic@cdi-univerzum.si

ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI:

Tajništvo izobraževanja
– Mija Orehek
   tel.: 01 583 92 84
   e-pošta: mija.orehek@cdi-univerzum.si

– Urška Kolar
   tel.: 01 583 92 76
   e-pošta: urska.kolar@cdi-univerzum.si

Sistemski operater
Tatjana Babić, dipl. inž. mat.
tel.: 01 583 92 91
e-pošta: tatjana.babic@cdi-univerzum.si

Oskrbnica
Jana Rajgelj
tel.: 01 583 92 72
e-pošta: jana.rajgelj@cdi-univerzum.si

Strokovni sodelavec – učna pomoč
____________________________
tel.: 01 583 92 82
e-pošta: ucna.pomoc@cdi-univerzum.si

Snažilka
Čistilni servis Duša, Dušanka Eremija, s.p.

URADNE URE:

Tajništvo: od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 17.00, petek od 8.00 do 14.00.

Vpis in splošne informacije: vsak dan od 8.30 do 17.00, ob petkih do 14.00

SVETOVALNA DEJAVNOST: Svetovalno središče Ljubljana ISIO

– Mateja Vurnik, mag. mvži.
   tel.: 01 583 92 86
   e-pošta: svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si

SVETOVANJE ZAPOSLENIM:

      – Damjana Osterc, prof. slov. jezika in dipl. etn.
        tel.: 01 583 92 74
        e-pošta: damjana.osterc@cdi-univerzum.si

SVETOVANJE – SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE:

       tel.: 01 583 92 70
       e-pošta: info@cdi-univerzum.si

2.2 DELOVNA PODROČJA

– Svet zavoda
– Andragoški zbor
– Strokovni aktiv za področje osnovne šole, za področje srednjega poklicnega in srednje strokovnega izobraževanja, ter jezikovno in splošno izobraževanje
– Osnovnošolsko izobraževanje za odrasle
– Srednješolsko izobraževanje za odrasle
– Jezikovno izobraževanje
– Neformalno izobraževanje
– Samostojno učenje
– Svetovalno središče Ljubljana ISIO
– Projekti financirani z ESS: institucionalno usposabljanje.

2.3 KATALOG JAVNIH STORITEV, KI JIH ZAVOD ZAGOTAVLJA UPORABNIKOM

– Osnovna šola za odrasle
– Srednje poklicno izobraževanje: TRGOVEC, ADMINISTRATOR, CVETLIČAR, VRTNAR, GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – KUHAR, NATAKAR, RAČUNALNIKAR, BOLNIČAR – NEGOVALEC
– Srednje strokovno in poklicno tehnično izobraževanje: EKONOMSKI TEHNIK, TURISTIČNI TEHNIK, GOSTINSKI TEHNIK, HORTIKULTURNI TEHNIK, STROJNI TEHNIK PREDŠOLSKA VZGOJA, GASTRONOMIJA IN TURIZEM, GASTRONOMIJA
– GIMNAZIJA
– Jezikovno izobraževanje: ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ŠPANŠČINA ZA ODRASLE, SLOVENŠČINA ZA TUJCE
– Neformalno izobraževanje: delavnice in tečaji
– Središče za samostojno učenje
– Računalniška pismenost odraslih
– Svetovalno središče Ljubljana – ISIO

2.4 ZAKONI S PODROČJA DELA ZAVODA

Zakon o osnovni šoli
Zakon o gimnazijah
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o maturi
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
Pravilnik o poklicni maturi
Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja
– Šolska pravila in ocenjevanja
– Hišni red
– Poslovnik o delu andragoškega zbora cdi

2.5 SEZNAM SPREJETIH PROGRAMOV IN NAČRTOV ZA PODROČJE DELOVANJA ZAVODA

– Letni delovni načrt za šolsko leto in za tekoče leto
– Finančni plan zavoda
– Finančno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov)

2.6 DRUGE POVEZAVE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Državni izpitni center
Zavod za zaposlovanje
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Center RS za poklicno izobraževanje
Andragoški center Republike Slovenije

3 OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZAVODA

Katalog je dostopen na spletni strani: www.cdi-univerzum.si

4 SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Dostopnost