Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

V okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 in Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za svetovanje in ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za vključitev zaposlenih v izobraževanje ter brezplačna izobraževanja in usposabljanja. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, tudi s svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Za izvedbo dejavnosti sta oblikovana konzorcija. Nosilec obeh konzorcijev je Center za dopisno izobraževanje Univerzum.

V konzorciju projekta Svetovanje v izobraževanju odraslih (2016–2022) sodelujemo:

V okviru projekta se izvaja dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO), in sicer pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Delodajalcem je svetovanje v pomoč pri razvoju kadrov.

Svetovanje

V konzorciju projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (2016–2022) sodelujemo:

V okviru projekta se izvajajo brezplačni programi iz vsebin: računalništva, tujih jezikov, slovenskega jezika za tujce, zdravja na delovnem mestu, komunikacije, motivacije, reševanja konfliktov, prilagajanja na spremembe in druge splošne neformalne vsebine. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

TPK

 Ciljne skupine v obeh projektih: prednostna ciljna skupina so zaposleni, starejši (45 let in več), z manj kot V. stopnjo pridobljene izobrazbe.

Sodelovanje s podjetji, delodajalci in zaposlenimi:

  • izmenjava informacij o potrebah po izobraževanju in razvoju kadrov v podjetju,
  • predstavitev možnosti za izobraževanje ali usposabljanje,
  • motivacijske delavnice za vključitev zaposlenih v izobraževanje ali usposabljanje,
  • brezplačno svetovanje za vključitev v izobraževanje ali usposabljanje za zaposlene ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja,
  • poglobljena svetovalna podpora,
  • brezplačna izobraževanja ali usposabljanja za zaposlene.

Pri tem so koristi za podjetje: doprinos h kakovosti dela zaposlenih. Koristi za zaposlene: prispevek k razvoju organizacije in povečanje poklicne prilagodljivosti.

Vse aktivnosti so brezplačne.

 V upanju na bodoče skupno sodelovanje vas lepo pozdravljam,

 

         Albert Štrancar, univ. dipl. teol. in univ. dipl. ped.

               Vodja konzorcijev, direktor

 

 Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.