Sodelovanje s podjetji, delodajalci in zaposlenimi:Zarnica

  • izmenjava informacij o potrebah po izobraževanju in razvoju kadrov v podjetju,
  • predstavitev možnosti za izobraževanje ali usposabljanje,
  • motivacijske delavnice za vključitev zaposlenih v izobraževanje ali usposabljanje,
  • svetovanje za vključitev v izobraževanje ali usposabljanje za zaposlene ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja,
  • poglobljena svetovalna podpora.
Kontaktne osebe, svetovalke:

Vse aktivnosti so brezplačne.

Brezplačna izobraževanja in usposabljanja

 Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.