Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

Področje: program za dvig izobraženosti in pismenosti.Zarniaca_lezeca

Trajanje v urah ter po izvedbi: 60 ur, 15 x 4 ure.

Ciljne skupine in potrebna predhodna znanja: zaposleni v organizacijah, nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2), starejši od 45 let, z željo po znanju slovenskega jezika.

Izvedbe: 1 skupina v 2017, in 1 skupina v 2018.

Cilji Vsebine in izvedba Pridobljene kompetence
Udeleženci:

  • razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za sporazumevalne potrebe na najrazličnejših področjih družbenega življenja: zasebno in javno, v poklicnem življenju in v izobraževanju.

 

  • Posamezna področja, ta program jih predlaga 14, niso ostro razmejena, so presečna in se pogosto prepletajo, posamezne podkategorije so lahko celo prekrivne (npr. področje osebne identitete se tesno povezuje z osebnimi razmerji, izobraževanje z delom in poklicem; podkategorijo družbena problematika je mogoče povezati s področji delo in poklic, zdravje in telesna nega, družba, politika in gospodarstvo itd.).

Mozgani_z_zrnico

Udeleženci:

  • razvijajo jezikovno zmožnost (leksikalno, fonološko, oblikoslovno, skladenjsko znanje in zmožnosti),
  • sociolingvistično zmožnost, ki vključuje družbene in kulturne okoliščine rabe slovenščine,

pragmatično zmožnost, ki zajema sposobnosti in strategije za razumevanje in tvorjenje govorjenih in zapisanih besedil ter strategije za sodelovanje v pogovoru.

Vse aktivnosti so brezplačne.

Kontaktna oseba:

Noga_besedilo

Dostopnost