Zapri

Erasmus+ COOL ‒ Communities of open learning in european adult education

Opis projekta:

Kot izobraževalci odraslih ugotavljamo, da so perspektive učečih se odraslih še posebej raznolike, hkrati pa vzporedne z neposrednimi potrebami vključujoče demokratične družbe, ki se nenehno spreminja. Preučili smo izzive v naših organizacijah in ugotovili, da potrebujemo nov pristopni razvoj od spodaj navzgor in pristop participacije, ki kandidatom omogoča izbiro tistih vsebin, metod in orodij, ki najbolje ustrezajo njihovim učnim ciljem in so v skladu s prednostnimi nalogami EU za izobraževanje odraslih. Druga potreba je izobraževanje učiteljev, ki poučujejo v organizacijah za izobraževanje odraslih. Izobraževalci odraslih potrebujejo nove veščine za načrtovanje učinkovitega kombiniranega poučevanja v razredu ali na daljavo, saj IKT in digitalna pismenost postajata ključni veščini vseživljenjskega učenja.

COOL logotip

Na podlagi naših izkušenj skušajo organizacije za izobraževanje odraslih v različnih državah rešiti podobne izzive na različne načine. Želimo si izmenjati dobre prakse, da bi omogočili izvajanje in nenehno izboljševanje poučevanja odraslih na daljavo. Ideja temelji na Open Class SCVO Encora v Belgiji, ki jo poznajo in izvajajo tudi na Švedskem. Smo partnerstvo šestih organizacij, ki zagotavljajo izobraževanje odraslih z različnimi, a dopolnjujočimi se strokovnimi področji.

 

Menimo, da mora »Communities of Open Learning« (CoOL) temeljiti na štirih stebrih:

  1. kakovost v vrednotah, pedagogiki in metodah,
  2. z učinkovito uporabo razpoložljivih orodij IKT,
  3. samozadostne ekipe izobraževalcev odraslih in drugega osebja, ki delujejo v odprti kulturi povratnih informacij,
  4. podprto z bogatimi mrežami, ki povezujejo izobraževalne organizacije z trgom dela in razpoložljivi podporni sistemi.

Z izmenjavo praks in raziskovanjem rešitev želimo uvesti modele za izobraževanje odraslih, ki se lahko uporabljajo v različnih okoliščinah in v različnih državah. To bomo storili s poudarkom na prej omenjenih štirih stebrih za izmenjavo dobrih praks. Partnerstvo bo izvedlo šest projektnih sestankov. Dva srečanja bosta digitalna, preostala štiri pa bodo v živo, sledilo bo še kratkoročno usposabljanje. V vsakem od njih se bomo osredotočili na eno ali dve glavni temi:

  1. mreženje v razredu in svetu,
  2. samoupravne ekipe ter kakovost učenja za osebje in udeležence,
  3. IKT v podporo učenju v skupnosti brez meja in
  4. Open Learning Communities (vključitev vsega naštetega v celovit in učinkovit sistem za podporo učenju v odprti družbi).

Metodologija projekta bo temeljila na skupnem pristopu, ki zadeva organizacijo aktivnosti in metodologijo usposabljanja. Učitelji in osebje naših šol bodo izmenjali dobre prakse med usposabljanjem. Po vsakem usposabljanju bo vsaka organizacija organizirala dejavnosti diseminacije v svoji organizaciji, ki bodo prispevale k trajnosti znanja in veščin. Kot rezultat projekta pričakujemo celovito izmenjavo dobrih praks visoke kakovosti v skladu s štirimi zgoraj predstavljenimi stebri.

Izdelali bomo spletno stran projekta, ki bo predstavila partnerstvo, naše cilje in rezultate. Notranjost bodo za vse predlagane ukrepe določeni vsi projektni dokumenti in načrti za izvajanje in diseminacijo, vključno z merljivimi ključnimi kazalniki. Vse projektne dejavnosti bodo izobraževalcem pomagale pri njihovem poklicnem razvoju, tako da se bodo učili drug od drugega, spremenili svoj odnos pri poučevanju odraslih, združili znanje k novemu razmišljanju in novemu pristopu v izobraževanju odraslih.

Pričakovani končni rezultat je dobro delujoče partnerstvo organizacij za izobraževanje odraslih, ki še naprej spodbujajo kakovostni razvoj na podlagi prožnega in odprtega modela poučevanja. Glavni cilj bo oblikovanje usposobljenih razvojnih skupin, ki bodo lahko gonilna sila naših institucij. Novi pogledi na izobraževanje odraslih, novi načini poučevanja, bolj odprta učna okolja bodo našim udeležencem pomagali oblikovati lastno učno pot. Projektne aktivnosti bodo izobraževalce opolnomočile, prispevale bodo k njihovemu osebnostnemu razvoju in jih pripravil na (delovno) okolje. Navdihovati želimo drug drugega in druge šole za izobraževanje odraslih na lokalni, regionalni in evropski ravni.

Ker bo projekt razširil nov metodološki pristop k izobraževanju odraslih, bodo imeli koristi vsi: izobraževalne organizacije odraslih in evropski učeči se kandidati. S tem projektom želimo spodbuditi uvajanje prožnega učenja v izobraževanju odraslih z opolnomočenjem izobraževalcev v tem sektorju. Prav tako želimo združiti svoje (tiho) znanje na podlagi strokovnega znanja in vsakodnevnih izkušenj ter predstaviti dobre prakse, ki so jih naše organizacije sprejele v mednarodnem pristopu znotraj EU. Upamo, da bomo kot izobraževalci naredili veliko več kot le učili znanje in spretnosti; želimo biti in podpirati učence, ki se lahko motivirajo, sodelujejo in tvorijo skupnost.

Cilj projekta:Prispevati k dvigu kvalitete v izobraževanju odraslih preko proučevanja in izmenjav najboljših praks, ki jih razvijamo partnerji v projektu ter posledično ustvarimo in predstavimo predlogo/rešitev za vzpostavitev modernega, raznolikim potrebam prilagodljivega in individualiziranega izobraževalnega modela za organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih. Model, ki jemlje v obzir odraslo osebo/študenta z raznolikimi potrebami in željami, izobraževalca odraslih – predavatelja kot izkušenega povezovalca področij pedagogike in andragogike. Dosežen cilj povečuje možnosti zagotavljanja visokokvalitetne, prilagodljive in posamezniku na »kožo« individualizirane formalne in neformalne izobraževalne izkušnje v EU.

Glavni cilj: Izmenjave praks
Trajanje: december 2020 – julij 2023
Nosilec: Sundbybergs Vuxenutbildning
Partnerji:

Skip to content