Razpis delovno mesto direktorja javnega zavoda CDI Univerzum

16. 9. 2022

Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo), v zvezi s 30. in 31. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) ter na podlagi 65. sklepa redne seje Sveta zavoda z dne 5. 9. 2022 razpisujemo prosto delovno mesto

 

DIREKTORJA/DIREKTORICE ZAVODA

Za direktorja/direktorico javnega zavoda za izobraževanje odraslih je lahko imenovan, kdor ima:

  • izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
  • pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
  • opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
  • najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

 

Za direktorja/direktorico zavoda je lahko imenovan kdor:

  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo petih let. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas petih let.

Kandidati/-ke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, kratkim življenjepisom, programom vodenja zavoda, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in potrdilom sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako ‘Prijava na razpis za direktorja’ v petnajstih (15) dneh po objavi razpisa (rok začne teči naslednji dan po objavi razpisa) na naslov: CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 4 mesecev od dneva objave razpisa.

 

 

 

 

Dostopnost