Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe

Opis tečaja

Mnogi odrasli po prekinitvi šolanja potrebujejo osvežitev znanja, če se želijo uspešno vključiti v nadaljevanje izobraževanja. Pomembne so tudi temeljne spretnosti, ki so povezane s pismenostjo. Usposabljanje je namenjeno manj izobraženim odraslim, ki se želijo vključiti v nadaljnje izobraževanje za pridobitev poklica oziroma stopnje izobrazbe. Glavni namen je, da udeleženci pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponoven vstop v izobraževanje. Udeleženci hkrati tudi osvežujejo znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupinah do 12 udeležencev.

Vsebina tečaja

  • Temeljno znanje in spretnosti:obnavljanje in pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, dopolnjevanje temeljnega znanja in splošne poučenosti,usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij, temeljno računalniško opismenjevanje;
  • Socialne spretnosti: obvladovanje običajnih socialnih položajev,obvladovanje socialnih odnosov v skupini za potrebe skupinskega dela, obvladovanje načinov za izražanje kritike in pohvale,obvladovanje pravil za reševanje sporov in pogajanje med člani skupine;
  • Vseživljenjsko učenje: pridobiva-nje učnih tehnik, potrebnih za lastno izobraževanje, motiviranje za izobraževanje, načrtovanje lastne izobraževalne poti, sprejemanje vseživljenjskosti učenja, sprejema-nje učenja kot poti do boljše kakovosti življenja;
  • Aktivno državljanstvo: spoznavanje vlog odraslega v izobraževalnem sistemu, pravic in obveznosti.

Trajanje tečaja

Usposabljanje bomo izvajali kot tečajno obliko izobraževanja z 12 udeleženci na skupino, v obsegu 120 ur.

Prijava in informacije

Informacije lahko dobite
po e-poštiinfo@cdi-univerzum.si
ali telefonu: 01/583-92-90
ali spletna prijava

 

Dostopnost