Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

OPIS DEJAVNOSTI: V okviru javnega razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za izobraževanje zaposlenih oseb. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Letak o pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc

Za več informacij se lahko obrnete na organizatorko:

KATALOG brezplačnih izobraževalnih programov

NOSILEC PROJEKTA: Center za dopisno izobraževanje Univerzum.

PARTNERJI:

Agora

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Glotta Nova

Center za poslovno usposabljanje

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija.

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA: Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih.

CILJNE SKUPINE: Ciljna skupina so vsi zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

AKTIVNOSTI: Izvajanje brezplačnih programov iz vsebin: računalništva, tujih jezikov, slovenskega jezika za tujce, zdravja na delovnem mestu, komunikacije, motivacije, reševanja konfliktov, prilagajanja na spremembe in druge splošne neformalne vsebine. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

REZULTATI: Izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, ki so manj usposobljeni in z nižjo izobrazbo. Kazalniki učinka: V projekt bo od junija 2016 do marca 2017 vključenih 2197 udeležencev. Kazalnik rezultata: Pričakujemo 2153 udeležencev, ki bodo uspešno zaključili izobraževalni program.

TRAJANJE PROJEKTA: 2016  – 2022

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan
 Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 1: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Dostopnost