Zapri

Gastronomija in turizem – smer gastronomija

Zakaj vpis v program gastronimija in turizem – smer gastronomija?

Poklicno kariero boste lahko gradili v srednje velikih ali velikih gostinskih in turističnih podjetjih, v hotelih, specializiranih restavracijah, turističnih agencijah, turističnih informativnih centrih, na različnih delovnih mestih. Po nekaj letnih kakovostnih delovnih izkušnjah boste lahko prevzemali vse bolj odgovorna vodstvena delovna mesta, kot so vodenje delovnih skupin, oddelka idr.

Kakšno je delo gastronomskega tehnika?

V času izobraževanja se boste usposobili za sprejem naročila gostinskih storitev za manjše ali večje skupine gostov, organizacijo izvedbe dogodka z vodenjem sodelavcev ter za obračun opravljenih storitev naročniku. Znali boste pripraviti in v meni pravilno umestiti ter ustrezno ponuditi vse vrste zahtevnejših jedi. Jedi boste znali estetsko dekorirati in ponuditi gostom po zahtevnejšem načinu strežbe. Naučili se boste sprejemati goste, jim svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila ter postreči jedi in pijače na razne načine profesionalne strežbe. Pred gosti boste znali mešati pijače, marinirati, filirati in razkosavati jedi.

Delo je polno dinamike, stikov s strankami in poslovnimi partnerji.

Naziv strokovne izobrazbe: gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko-turistična tehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in
 • pridobil zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

Vpisni pogoji za SSI programe – starostna omejitev: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik KT
P1 Slovenščina 24
P2 Matematika 19
P3 Tuji jezik 20
P4 Tuji jezik II 8
P5 Umetnost 3
P6 Zgodovina 5
P7 Geografija 5
P8 Sociologija (izbirni) 3
P9 Psihologija (izbirni) 3
P10 Fizika 3
P11 Kemija 3
P12 Biologija 3
P12 Športna vzgoja 10

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik KT
M1 Osnove gostinstva in turizma 8
M2 Podjetništvo in zakonodaja 8
M3 Poslovno komuniciranje in IKT 8
M4 Naravna in kulturna dediščina 8
M5 Priprava rednih obrokov 12
M6 Priprava izrednih obrokov 12
M7 Strežba rednih obrokov 8
M8 Strežba izrednih obrokov 8
M16 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu 3
Praktični pouk vključen v modulih vključen v modulih vključen v modulih vključen v modulih
Praktično usposabljanje z delom 10
Interesne dejavnosti 14
Odprti kurikulum 27
Poklicna matura 4

potrebno opraviti

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.
*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Cenik šolanja gastronomija in turizem – smer gastronomija

Enkratno plačilo

Storitev Cena
Šolnina 1.130,00 €
Vpisnina 50,00 €
Administrativni stroški 150,00 €
Skupaj: 1.330,00 €

Plačilo na obroke

Storitev Cena
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški (113,00€ + 200,00€) 313,00 €
2. obrok do 10. obroka 113,00 €
Poklicna matura + priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €) 400 €
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave 150,00 € (predmet)
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu. 1 KT = 21,00€
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

Ostalo

Storitev Cena
Ponovni vpis v letnik 200,00 €
Individualni izpitni rok 150,00 €
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
Ponovno opravljanje izpita 50,00 €
Nepravočasna odjava od izpita 20,00 €
Izpis iz evidence 25,00 €
Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km 50,00 €

KAKO POTEKA VPIS:

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela konec septembra oziroma začetek oktobra.

KAKO POTEKA IZOBRAŽEVANJE?

Predavanja se pričnejo začetek oktobra in zaključijo v maju. Izobraževanje poteka:

 • v obliki predavanj v živo (omogočen je tudi prenos v živo preko videokonferenčnega sistema)
 • možen ogled posnetkov predavanj
 • aktivnosti v spletnih učilnicah v obliki e-izobraževanja
 • samostojno učenje.

Predavanja potekajo v popoldanskem času (16.30 – 19.00). Za opravljanje izpita je na voljo več izpitnih rokov čez celo šolsko leto.

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom.

2. izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content