Zapri

Kakovosti v izobraževanju

Presojanje in razvijanje kakovosti

Z željo, da smo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in zaposlenih, spremljamo in razvijamo kakovost naše dejavnosti. Kakovost našega dela opredeljujemo tako, da imamo zapisano vizijo, poslanstvo in vrednote, ki nas usmerjajo pri našem delu.  Z Izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem in drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti.

Presojanje in razvijanje kakovosti se izvaja:

 • v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, izobraževalnih dejavnostih, ki se financirajo iz javnih sredstev,
 • v drugih neformalnih izobraževalnih dejavnostih,
 • v svetovanju v izobraževanju odraslih po modelu ISIO,
 • v projektih.

Presojanje kakovosti je pridobivanje in ovrednotenje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o procesih, rezultatih in učinkih izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti.
Razvijanje kakovosti je načrtovanje in vpeljevanje ukrepov za ohranjanje in razvijanje kakovosti. Presojanje in razvijanje kakovosti  se izvajata s sprotnim spremljanjem, samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo.
Sprotno spremljanje kakovosti poteka tako, da spremljamo različne vidike delovanja naše organizacije z namenom hitrega odzivanja pri vpeljevanju izboljšav.

Notranje, sprotno spremljanje – evalvacija, samoevalvacija kakovosti ter zunanja evalvacija kakovosti

 1.  Notranje redno spremljanje

Notranje redno spremljanje področij in aktivnosti izobraževanja opravlja osebje v organizacij: organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezno področje, komisija za kakovost, skupina za kakovost ter partnerji. V spremljanje kakovosti vključujemo vse deležnike naše dejavnosti: udeleženci/svetovanci, učitelji, zaposleni, partnerji.

Sprotno spremljanje kakovosti obsega: spremljanje po  kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih ter po nacionalnih kazalnikih kakovosti za poklicno in strokovno izobraževanje. Z  letnim  načrtom za razvoj kakovosti vsako leto na novo opredelimo področja, ki jih bomo dodatno spremljali in evalvirali. Za dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih pripravimo letni delovni načrt, v katerem je opredeljeno tudi delo na področju kakovosti.

Komisija za kakovost je imenovana za tekoče šolsko leto. Redno se sestaja, ob zaključku šolskega leta pripravi Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, Letno poročilo komisije za kakovost ter Letno poročilo CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti. Enkrat letno poroča o svojem delu na andragoškem zboru in svetu zavoda, poročilo komisije za kakovost je del Letnega poročila o delu CDI Univerzum. Načrt za razvoj kakovosti je del Letnega delovnega načrta. Najmanj enkrat letno izvedemo pogovor z zaposlenimi o doseženi kakovosti dela ter možnih izboljšavah.

Skupina za kakovost:  sodeluje  pri pripravi, spremljanju in razvijanju kakovosti na CDI Univerzum. V letu 2017 se je CDI Univerzum priključil omrežju svetovalcev za kakovost  ter ima usposobljeno svetovalko za kakovost. Svetovalka za kakovost svetuje zaposlenim glede njihovega aktivnega sodelovanja, jih spodbuja in opozarja na kakovost v izobraževalni organizaciji ter tesno sodeluje s komisijo za kakovost in vodstvom. Nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost deluje pod okriljem ACS in povezuje strokovno usposobljene svetovalce za kakovost iz različnih izobraževalnih organizacij z namenom izmenjave primerov dobrih praks in razvoja novih pristopov za bolj kakovostno izobraževanje odraslih. Več informacij

Sprotno, redno spremljamo izobraževalne dejavnosti  po področjih in kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih. Redno spremljamo nekatere prečne, vstopne, procesne in izstopne dejavnike. Več o izbranih področjih in kazalniki rednega spremljanja je opisano pod Standardi kakovosti CDI Univerzum. Ob zaključku šolskega leta pripravimo Letno poročilo komisije za kakovost po navedenih področjih in kazalnikih. Obravnavano in sprejeto je na andragoškem zboru ter na Svetu zavoda CDI Univerzum. Poročilo objavimo na spletni strani.

Izobraževanje na formalnem področju (poklicno in strokovno izobraževanje) spremljamo tudi po nacionalnih kazalniki kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ob zaključku šolskega leta pripravimo Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja po navedenih kazalnikih. Obravnavano in sprejeto je na andragoškem zboru ter na Svetu zavoda CDI Univerzum. Poročilo objavimo na spletni strani.

Redno spremljanje kakovosti obsega tudi dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih. Na letni ravni pripravimo Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odrasli. Več o področjih, kazalnikih in merilih je opisano  pod Standardi kakovosti CDI Univerzum. Poročilo je obravnavano in sprejeto je na strateškem svetu Svetovalnega središča Ljubljana. Poročilo pošljemo Andragoškemu centru Slovenije. Poročilo o spremljanju svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba na Centru za dopisno izobraževanje Univerzum

V letnem poročilu CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti na letni ravni ovrednotimo rezultate spremljanja kakovosti celotne dejavnosti CDI Univerzum. Poglavje o kakovosti je del Poslovnega poročila. Poročilo obravnava in sprejme svet zavoda.

Za nadaljnji razvoj kakovosti smo v letošnjem letu izpeljevali naslednje aktivnosti na naslednjih področjih:

 • samoevalvacija,
 • redno spremljanje kakovosti,
 • zeleni znak kakovosti,
 • usposabljanje za kakovost,
 • ekspertna zunanja evalvacija,
 • posebne aktivnosti za kakovost izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • spremljanje kakovosti v svetovalnem središču po modelu ISIO,
 • drugo načrtno delo za razvoj kakovosti,
 • komisija za kakovost,
 • svetovalka za kakovost.

Letno poročilo CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti si lahko ogledate tukaj ter letni načrt spremljanja kakovosti za leto 2024.

Na neformalnem področju: usposabljanje za pridobitev certifikatov NPK  bile so izvedene 4 skupine s skupno 63 udeleženci, 1 skupina javnoveljavnih programov s 15 udeleženci ter _43_ skupin s _555_ udeleženci, skupaj na neformalnem področju:  28 skupin z 326 udeleženci, izvedeni so bili izpiti slovenščine kot drugega in tujega jezika s 359 udeleženci ter certificiranje za Varuhinje predšolskih otrok s 4 podeljenimi certifikati,  izdanih je bilo skupaj _ 300 potrdil o izobraževanju ter 14 certifikatov,  15 javnoveljavnih potrdil, 247 javnoveljavnih potrdil iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Izvajali smo tudi učno pomoč, število udeležencev: 15 udeležencev  ter dejavnost Središča za samostojno učenje – v letu 2021 spada ta dejavnost pod javno službo.

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev neformalnih izobraževalnih programov 

Povprečna ocena organizacije programov znaša 4,77 (v lanskem letu 4,84). Povprečna ocena opremljenosti prostorov znaša 4,78 (v lanskem letu 4,72). Povprečna ocena gradiva znaša 4,61 (v lanskem letu  4,81). Povprečna ocena spletne učilnice pri skupinah, ki so jo uporabljale, znaša 4,66 (v lanskem letu 4,86). V zvezi z delom izobraževalcev pa so udeleženci v skupnem seštevku ocenili s 4,75 (v lanskem letu 4,81).

Skupna povprečna ocena zadovoljstva udeležencev z izobraževanjem je 4,69 (v lanskem letu 4,79).

Vpis in zaključek izobraževanja

V program osnovne šole za odrasle je bilo vpisanih 56 udeležencev. Izdanih je bilo 17 spričeval. Osnovno šolo so zaključilo 9 udeležencev. Povečati vpis na področju osnovne šole za 2,5 % glede na načrtovano vrednost: 52 udeležencev, realizacija: 8% več vpisanih (56), glede na preteklo obdobje (40 udeležencev) se je vpis v osnovno šolo  povečal (za 40%).

Izdanih v primerjavi s preteklim obdobjem (5) bistveno več spričeval (17), za 340%.  Osnovno šolo je zaključilo v primerjavi s preteklim letom (4) bistveno več udeležencev (9) kot v lanskem letu, za 225% več.

V programe srednje poklicnega izobraževanja (SPI) je bilo vpisanih 114 udeležencev, kar je za 20% več od preteklega obdobja (95)  Izdanih je bilo 16 spričeval, kar je enako kot v lanskem obdobju. Zaključni izpit je opravilo 9 udeležencev, kar je nekoliko več kot v lanskem obdobju. Uspešnost na zaključnem izpitu je bila 100%.

V programe poklicno tehniškega  izobraževanja (PTI) je bilo vpisanih 43 udeležencev, kar je enako kot v preteklem obdobju. Izdanih je bilo 4  spričeval. Poklicno maturo  so opravili 4  udeleženci. Uspešnost na poklicni maturi je bila 43%, kar je nekoliko več kot v lanskem letu (35%).

V programe srednje strokovnega izobraževanja (SSI) je bilo vpisanih 111 udeležencev, kar je nekoliko več kot v lanskem obdobju (96). Izdanih je bilo 34 spričeval, kar je enako kot v preteklem obdobju. Poklicno maturo  je opravilo 7  udeležencev, kar je nekoliko manj v primerjavi s preteklim obdobjem 13. Uspešnost na poklicni maturi je bila 33%, uspešnost je nižja v primerjavi s preteklim obdobjem (50%),.

V programe poklicnih tečajev (PT) je bilo vpisanih 27 udeležencev, kar je več kot v preteklem obdobju (27). Izdanih je bilo 6 spričeval, kar je enko kot v preteklem obdobju.  Poklicno maturo  je opravilo 10 udeležencev. Uspešnost na poklicni maturi je bila 67%, kar je višje od lanskega leta (50%).

Skupaj je bilo vpisanih v izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe vpisanih 423 udeležencev. Povečati vpis v programe za 2,5 % glede na načrtovano vrednost: 432 udeležencev, realizacija: 2 % manjši vpis, glede na preteklo obdobje je višji (19%).

Uspešnost udeležencev srednjega poklicnega izobraževanja na zaključnem izpitu je bila 100%, uspešnost udeležencev srednjega poklicno tehniškega izobraževanja, strokovnega izobraževanja in poklicnega tečaja na poklicni maturi je bila 51%, kar je nekoliko višje kot v preteklem obdobju. Skupaj je bilo uspešnih 23 udeležencev. Število udeležencev, ki so zaključili srednješolski program, se je nekoliko znižalo, v primerjavi s preteklim letom je bilo na področju srednješolskih programov izdanih več spričeval (44).

V program gimnazije za odrasle  je bilo vpisanih 72 udeležencev, kar je nekoliko več kot v preteklem obdobju (61). Izdanih je bilo 16 spričeval, kar je nekoliko manj kot v preteklem obdobju (20).  Splošno maturo  je opravilo 8 udeležencev, kar je enako kot v preteklem obdobju. Uspešnost udeležencev na splošni maturi je bila  40%, kar je enako kot v lanskem letu. Skupaj je opravilo splošno maturo 24 udeležencev. Glede na število prijavljenih je bilo 20% uspešnih, kar je nekoliko manj kot lani.  Splošna uspešnost udeležencev na zunanjem preverjanju znanja: uspešnost udeležencev na zaključnem izpitu je bila 100 %, na poklicni maturi 47% (kar je za 8% nižje kot v preteklem obdobju), na splošni maturi 40% (gimnazijski maturanti), kar je enak odstotek, vsi skupaj: 20%, kar je nekoliko nižje v primerjavi s preteklim obdobjem (24%).

Skupno je tako zaključilo izobraževanje 47 udeležencev, kar je več kot v preteklem obdobju (44).  Skupaj z udeleženci, ki so opravili splošno maturo kot 21. letniki: 65 udeležencev, kar je več kot v lanskem letu (60).

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev formalnih programov

Povprečna ocena organizacije programov znaša 4,60 (v lanskem letu 4,84).

Povprečna ocena opremljenosti prostorov znaša 4,58 (v lanskem letu 4,72).

Povprečna ocena gradiva, ki se je uporabljalo pri srečanjih znaša 4,55 (v lanskem letu  4,81).

 Povprečna ocena spletne učilnice pri skupinah, ki so jo uporabljale, znaša 4,42 (v lanskem letu 4,86).

V zvezi z delom izobraževalcev pa so udeleženci v skupnem seštevku ocenili s 4,45 (v lanskem letu 4,81).  Povečati zadovoljstvo strank znaša 4,60 (v lanskem leti 4,77)

Skupna povprečna ocena zadovoljstva udeležencev z izobraževanjem je 4,50 (v lanskem letu 4,79).

Spletno anketiranje udeležencev in učiteljev  je potekalo v juniju 2023. Anketo je izpolnilo 47 udeležencev.

Samoevalvacijska vprašanja: vsebina anketnega vprašalnika se je nanašala na temo raznovrstnosti učnih gradiv. Udeleženci so ocenili:

 • udeleženci so ocenili, da imajo v spletnih učilnicah dovolj informacij za učenje in pripravo na izpit, da so učni viri uporabni, udeleženci so z rezultati anketiranja izkazali zadovoljstvo s učnimi viri in gradivom s povprečno oceno 4,29. na vprašanje Ali ste uporabili različne učne vire za samostojno učenje?, so vsi anketirani odgovorili z DA, na vprašanje Ali so učni viri uporabni?, je večina anketiranih odgovorila z DA, anketiranje učiteljev o uporabi raznovrstnih učnih virov je pokazalo, da so učni viri dostopni, raznovrstni in uporabni za samostojno učenje. Povprečna ocena zadovoljstva 4,67,
 • oblike pomoči udeležencem izobraževanja: udeleženci so ocenili zadovoljstvo z nudenjem oblik pomoči z oceno 4,45. Najbolj pogoste oblike pomoči: svetovanje o tem, kaj mora udeleženec znati na izpitu (primeri vprašanj, kvizi, primeri pisnih preverjanj znanj), glede gradiva za učenje, nudenje tehnične podpore pri izvedbah na daljavo in načrtovanje izobraževalnih aktivnosti ter posodobitev (osebni izobraževalni načrt). Učitelji so ocenili, da najpogosteje nudijo pomoč udeležencem v obliki svetovanja kako se pripraviti na izpit, o tem, kaj mora udeleženec znati na izpitu (primeri vprašanj, kvizi, primeri pisnih preverjanj znanj) ter o gradivu za pripravo na izpit, povprečna ocena zadovoljstva učiteljem z nudenjem pomoči je 3,39,
 • zadovoljstvo z organizacijo izobraževanja, povprečna ocena učiteljev glede zadovoljstva z organizacijo izobraževanja ter z zaposlenimi je 4,49, povprečna ocena zadovoljstva udeležencev znaša 4.50.

Na področju neformalnega izobraževanja: usposabljanje za pridobitev certifikatov NPK  so bile izvedene 4 skupine s skupno 31 udeleženci  ter _39_ skupin s _371_ udeleženci, skupaj na neformalnem področju: skupaj  43 skupin z 402 udeleženci, izvedeni so bili izpiti slovenščine kot drugega in tujega jezika s 8 skupinami in 410 udeleženci ter certificiranje za socialnega oskrbovalca na domu ter v okviru usposabljanja zaprtih oseb s 22 podeljenimi certifikati,  izdanih je bilo skupaj _ 129 potrdil o izobraževanju ter 22 certifikatov,, 303 javnoveljavnih potrdil iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Izvajali smo tudi učno pomoč, število udeležencev: 58 udeležencev  ter dejavnost Središča za samostojno učenje – v letu 2021 spada ta dejavnost pod javno službo.

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev neformalnih izobraževalnih programov

Povprečna ocena organizacije programov znaša 4,51 (v lanskem letu 4,84).

Povprečna ocena opremljenosti prostorov znaša 4,79 (v lanskem letu 4,72).

Povprečna ocena gradiva, ki se je uporabljalo pri srečanjih znaša 4,55 (v lanskem letu  4,81).

 Povprečna ocena spletne učilnice pri skupinah, ki so jo uporabljale, znaša 4,42 (v lanskem letu 4,86).

V zvezi z delom izobraževalcev pa so udeleženci v skupnem seštevku ocenili s 4,58 (v lanskem letu 4,81).  Povečati zadovoljstvo strank znaša 4,51 (v lanskem leti 4,77)

Skupna povprečna ocena zadovoljstva udeležencev z izobraževanjem je 4,60 (v lanskem letu 4,79).

 2.  Notranje poglobljeno spremljanje – poglobljena samoevalvacija

Samoevalvacija je poglobljen in sistematičen postopek, ki ga opravimo v triletnem ciklu za področje izobraževanja ter svetovanja. Izberemo področje ter kazalnike samoevalvacije, po pripravljenem  samoevalvacijskem načrtu izpeljemo poglobljeno analizo. Na podlagi tega pripravimo samoevalvacijsko poročilo. Na podlagi ugotovitev zapišemo akcijski načrt za vpeljavo izboljšav, le-te vpeljemo v zadnjem letu.

Samoevalvacijski načrt temelji podlogi ugotovitev poročila o kakovosti za šolsko leto 2020/21, Letnem delovnem načrtu 2021/22 ter na podlagi predlogov za razvoj kakovosti. Samoevalvacijski načrt je bil sprejet: na seji: 26.5. 2022 Komisije za kakovost.

Komisija za kakovost je izbrala področje, podpodročje in kazalnike, ki jih bomo poglobljeno presojali v samoevalvaciji.

Zajema  področje kakovosti: Izpeljava izobraževanja, podpodročje kakovosti: Učni viri

Kazalnik kakovosti 1: Vrste učnih virov

Standard kakovosti: Učitelji ali mentorji in udeleženci v izobraževanju uporabljajo različne učne vire

Kazalnik kakovosti 2: Didaktične značilnosti učnih virov

Standard kakovosti: Učni viri, ki jih organizacija, ki izobražuje odrasle, ponuja odraslim udeležencem, so ustrezni z vidika značilnosti izobraževanja odraslih.

 Realizacija

Prvo leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2021/22

Izbira področja samoevalvacije, izvedba fokusne skupine zaposleni/organizatorji, izdelava anketnega vprašalnika za učitelje, anketiranje učiteljev, izvedba fokusne skupine za učitelje po strokovnih aktivih (julij 2022) , izdelava anketnega vprašalnika za udeležence, anketiranje udeležencev, prav tako smo pregledali standarde kakovosti izobraževanja odraslih na daljavo oz. na kombiniran način.

Zaposleni so dejavno sodelovali pri fokusni skupini na temo vrste in didaktične značilnosti gradiv.  Zaposlene smo razdelili v dve fokusni skupini na temo.  V ta namen je bilo izvedeno srečanje zaposlenih

26.5. 2022. Učitelji so dejavno sodelovali v strokovnih aktivih na srečanju andragoškega zbora 5.7. 2022.

Prav tako smo prejeli odgovore na anketna vprašalnika s strani udeležencev in učiteljev.

Dokazila: obrazec  Vprašanja za fokusne skupine organizatorji in učitelji (Priloga št. 12), liste prisotnosti Priloga št. 12),  ter rezultate anketiranja udeležencev in učiteljev

Rezultati

Komisija za kakovost je izdelala (vse v prilogi 12):

 • zapisnika obeh fokusnih skupin ter povzetke analize,
 • rezultati anketiranja udeležencev in učiteljev
 • samoevalvacijsko poročilo,

Drugo leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2022/23

Načrtovani  kazalniki: v šolskem letu 2022/2023 bomo:

 • izdelali samoevalvacijsko poročilo (jesen2022),
 • izdelali akcijski načrt za razvoj kakovosti 2022/2023 in 2023-2024 (jesen 2022),
 • obravnava na andragoškem zboru (jesen2022),
 • obravnava na svetu zavoda (jesen 2022)
 • vpeljali že nekatere izboljšave.

Pripravili smo pisne interpretacije in jih zapisali v samoevalvacijsko poročilo. Povzetek poročila smo objavili tudi na domači spletni strani pod zavihkom kakovost. Izpeljane razprave o samoevalvacijskem poročilu na andragoškem zboru in na svetu zavoda.

Vse načrtovane kazalnike smo realizirali.

Rezultati:

Področje kakovosti: Izpeljava izobraževanja, podpodročje kakovosti: Učni viri

Kazalnik kakovosti 1: Vrste učnih virov

Standard kakovosti: Učitelji ali mentorji in udeleženci v izobraževanju uporabljajo različne učne vire.

Izbrana merila:

 1. Uporabljeni učni viri so ustrezni glede na izbrane organizacijske oblike izobraževanja odraslih.
 2. Organizacija, ki izobražuje odrasle, skrbi za to, da so raznoliki učni viri udeležencem dostopni.
 3. Udeleženci uporabljajo v neposrednem izobraževanju in pri samostojnem učenju raznolike učne vire.
 4. Učitelji ali mentorji spodbujajo udeležence k uporabi raznolikih učnih virov pri samostojnem učenju.
 5. Organizacija, ki izobražuje odrasle, ima razvite mehanizme za motivacijo in stimulacijo učiteljev ali mentorjev, ki razvijajo in pripravljajo ter v izobraževanju uporabljajo raznolike učne vire za odrasle.
 6. Organizacija, ki izobražuje odrasle, učiteljem in mentorjem zagotavlja možnosti, ki jih potrebujejo za razvoj, izbiro in uporabo raznolikih učnih virov.

Standard dosegamo deloma, večino meri dosegamo, učiteljem nudimo možnosti za uporabo raznolikih učnih virov, razvoj pa je povezan s financiranjem, trenutno nimamo na voljo toliko sredstev, da bi lahko finančno podprli vse učitelje pri tem razvoju. Ponudili jim bomo usposabljanje za razvoj znanj in veščin za izdelavo video vodičev.

Kazalnik kakovosti 2: Didaktične značilnosti učnih virov

Standard kakovosti: Učni viri, ki jih organizacija, ki izobražuje odrasle, ponuja odraslim udeležencem, so ustrezni z vidika značilnosti izobraževanja odraslih.

Merila:

 1. Učni viri omogočajo sprotno in končno (samo)preverjanje napredka in učnih dosežkov.
 2. Učni viri dajejo uporabne rešitve, povezane z interesi in osebnimi cilji učečih se ter z njihovimi izkušnjami.
 3. Učni viri zajemajo vsebine in primere, ki so povezani z vsakodnevnim življenjem in delom odraslih.

Ta standard dosegamo v celoti.

Tretje leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2023/24

Na podlagi samoevalvacijskega načrta, samoevalvacijskega poročila ter predlogov iz razprav za akcijski načrt za razvoj kakovosti, bomo izvajali v tem obdobju zadane izboljšave. Rezultate vpeljanih sprememb bomo redno spremljali ter ovrednotili ob zaključku šolskega leta. Rezultate bomo zapisali v Poročilo komisije za

kakovost ter izvedli razpravo na andragoškem zboru.

Načrtovane aktivnosti iz akcijskega načrta:

 • Pobude učiteljev in zaposlenih bomo predstavili na andragoškem zboru v novembru 2022
 • Učitelje bomo v septembru 2022 povabili k usposabljanju za izdelavo kvizov
 • Učitelje bomo v septembru 2022 povabili k usposabljanju za izdelavo interaktivnih video gradiv, prav tako bomo organizirali usposabljanje v letu 2023.
 • Iskanje možnih finančnih sredstev za razvoj interaktivnih gradiv učiteljev
 • Anketiranje udeležencev in učiteljev ob koncu šolskega leta (junij 2023)
 • Predstavitev predlogov na andragoškem zboru v novembru 2022, v juliju 2023, v novembru 2023.

Načrtovane aktivnosti smo že realizirali v letu 2022, nadaljujemo pa z aktivnostmi v letu 2023, in 2024.

Samoevalvacija na področju svetovalne dejavnosti

V letošnjem letu smo pričeli s triletnim ciklom samoevalvacije na področju podpornih dejavnosti. Cilji so: želimo okrepiti sodelovanje z zunanjimi ustanovami. Želimo ugotoviti, kje smo sedaj in kako naprej v prihodnosti. Pripravili bomo samoevalvacijski načrt.

Komisija za kakovost je izbrala področje in kazalnike, ki jih bomo poglobljeno presojali v samoevalvaciji.

Prvo  leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2021/2022

Izbrano je:

 1. Področje: Potencialni svetovanci (ciljne skupine)

Kazalnik kakovosti: Aktivni načini za pridobivanje svetovancev

Standard kakovosti:  Svetovalno središče si prizadeva za povečevanje dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v zvezi z izobraževanjem in učenjem ter se odziva na lokalne, regionalne in nacionalne potrebe.

Merila:

 1. Svetovalno središče opravi vsaj tri dejavnosti informiranja in svetovanja na leto zunaj sedeža svetovalnih središč in dislokacij.
 2. Svetovalno središče opravi vsaj eno promocijsko dejavnost na leto, ki je posebej usmerjena v pridobivanje svetovancev.

Načrtovani  kazalniki: v šolskem letu 2021/2022 bomo:

 • izdelali samoevalvacijski načrt

Realizirano.

Drugo leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2022/2023

Načrtovani  kazalniki: v šolskem letu 2022/2023 bomo:

 • izdelali samoevalvacijsko poročilo
 • izdelali akcijski načrt za razvoj kakovosti
 • obravnava na andragoškem zboru
 • obravnava na svetu zavoda

Pripravili smo pisne interpretacije in jih zapisali v samoevalvacijsko poročilo. Povzetek poročila bomo objavili tudi na domači spletni strani pod zavihkom kakovost. Izpeljane razprave o samoevalvacijskem poročilu na andragoškem zboru in na svetu zavoda. V razpravah bomo  zbrali predloge o možnih in potrebnih spremembah pri ravnanju na izbranem podpodročju. Komisija za kakovost je pripravila predloge in oblikovala akcijski načrt za razvoj kakovosti, ki ga bomo izvajali v  letu 2023/2024.

Izbrano je bilo:

področje kakovosti: svetovalni proces,

Kazalnik kakovosti: Načini izvajanja svetovalnega procesa

Standard kakovosti: Organizacija zagotavlja dostopnost, prilagodljivost, prožnost izvajanja svetovalnega procesa.

Izbrana merila:

 1. Svetovalni proces se izvaja na tele načine:
 • osebno,
 • po telefonu,
 • po elektronski in navadni pošti,
 • po spletu.
 1. Svetovalni proces poteka prostorsko:
 • na sedežu organizacije ali
 • na terenu: na dislokaciji, z mobilno svetovalno dejavnostjo, z informacijsko točko (v drugih organizacijah, podjetjih, knjižnicah, na tematskih dogodkih).
 1. Svetovalni proces poteka tudi po medijih:
 • s kontaktno oddajo po radiu, televiziji,
 • s svetovalnim kotičkom v časniku,
 • po spletni strani organizacije,
 • na družbenih omrežjih.

Standard dosegamo v celoti, saj izpolnjujemo posamezna merila. Svetovalni proces izvajamo osebno, po telefonu, po e-pošti, po spletu. Največ svetovalnega procesa poteka v živo. Svetovalni proces poteka prostorsko na sedežu organizacije in na terenu, na 4 dislokacijah ter v obliki mobilne svetovalne službe, v nekaterih ustanovah kot so Mestna knjižnica Ljubljana, Šentprima, v podjetju Želva do.o., DSO Metlika. Sodelujemo pa tudi s partnerskimi organizacijami kot so CSD, društva. Svetovalni prosce poteka tudi preko medijev z rednimi objavami na družbenih omrežjih ter preko e-pošte mesečno po mailing listi naših partnerjev.

Tretje leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2023/2024

V šolskem letu 2023/2024 bomo nastopili 3. leto cikla samoevalvacije. Na podlagi samoevalvacijskega načrta, samoevalvacijskega poročila ter predlogov iz razprav akcijski načrt za razvoj kakovosti, bomo izvajali izboljšave v tem obdobju. Rezultate vpeljanih sprememb bomo redno spremljali ter ovrednotili ob zaključku šolskega leta. Rezultate bomo zapisali v Poročilo komisije za kakovost ter v Poročilo o spremljanju, izvedli razpravo na andragoškem zboru.

Načrtovane aktivnosti iz akcijskega načrta:

 • Izdelali smo že nov tekst, ki drugače nagovarja svetovance, ki ga objavljamo oz. pošiljamo po raznih kanalih,
 • sodelovali smo z nekaterimi ustanovami, vendar si želimo, da bi bilo več sodelovanja s podjetji

–    informacijska točka: nov letak bomo distribuirali po različnih info točkah.

s pomočjo videa preko LinkedIna povečamo vidnost in povpraševanje, posneli smo video, čaka nas še obdelava ter objava na LinkdInu

 • objava primerov dobrih praks na svoji spletni strani
 • mesečno pošiljanje po e-pošti ključnim deležnikom ter potencialnim strankam, objava tudi na spletni strani ter ažuriranje, tedenske objave na socialnih omrežjih,
 • pogovor s svetovalkami o priložnostih sodelovanja s podjetji (junij 2023-24),
 • posodobljen seznam info točk ter dogovor o distribuciji (junij – december 2023-24).

 3. Zeleni znaki POKI

ZELENI ZNAK POKI je namenjen motiviranju in nagrajevanju izobraževalnih organizacij ter strokovnjakov, ki jim ni vseeno, kako opravljajo svoje delo, in so se zato pripravljeni nenehno učiti, preizkušati novosti, sistematično presojati učinke svojega dela ter vpeljevati ukrepe za razvijanje kakovosti.

Predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Pravico do uporabe zelenega znaka smo si pridobili do 31.03. 2024

Uvajamo novosti se učimo in spodbujamo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate.

POKI znak
Skip to content