Zapri

Vpis in zaključek izobraževanja

V program osnovne šole za odrasle je bilo vpisanih 40 udeležencev. Izdanih je bilo 5 spričeval. Osnovno šolo so zaključili 4 udeleženci. Povečati vpis na področju osnovne šole za 2,5 % glede na načrtovano vrednost: 50 udeležencev, realizacija: 87 %, 13% manj vpisanih, glede na preteklo obdobje (45udeležencev) se je vpis v osnovno šolo nekoliko zmanjšal (za 13%); izdanih v primerjavi s preteklim obdobje bistveno manj spričeval.  Osnovno šolo je zaključilo v primerjavi s preteklim letom bistveno manj udeležencev kot v lanskem letu.

V programe srednje poklicnega izobraževanja (SPI) je bilo vpisanih 95 udeležencev. Izdanih je bilo 16 spričeval, kar je za skoraj polovico manj kot v lanskem obdobju. Zaključni izpit je opravilo 8 udeležencev, kar je nekoliko manj kot v lanskem obdobju. Uspešnost na zaključnem izpitu je bila 100 %.

V programe poklicno tehniškega  izobraževanja (PTI) je bilo vpisanih 43 udeležencev, kar je nekoliko več kot v preteklem obdobju. Izdanih je bilo 4  spričeval. Poklicno maturo  so opravili 4  udeleženci. Uspešnost na poklicni maturi je bila 35%.

V programe srednje strokovnega izobraževanja (SSI) je bilo vpisanih 96 udeležencev, kar je nekoliko manj kot v lanskem obdobju. Izdanih je bilo 34 spričeval, kar je tretjino manj kot v preteklem obdobju. Poklicno maturo  je opravilo 13  udeležencev, kar je nekoliko manj v primerjavi s preteklim obdobjem. Uspešnost na poklicni maturi je bila 50%, uspešnost je nižja v primerjavi s preteklim obdobjem.

V programe poklicnih tečajev (PT) je bilo vpisanih 20 udeležencev, kar je manj kot v preteklem obdobju. Izdanih je bilo 6 spričeval. Poklicno maturo  je opravilo 8 udeležencev. Uspešnost na poklicni maturi je bila 50%.

Skupaj je bilo vpisanih v izobraževalne programe za pridobitev srednješolske izobrazbe vpisanih 315 udeležencev. Povečati vpis v srednješolske programe za 2,5 % glede na načrtovano vrednost: 370 udeležencev, realizacija: 15 % manjši vpis, glede na preteklo obdobje je nižji (11%).

Uspešnost udeležencev srednjega poklicnega izobraževanja na zaključnem izpitu je bila 100%, uspešnost udeležencev srednjega poklicno tehniškega izobraževanja, strokovnega izobraževanja in poklicnega tečaja na poklicni maturi je bila 45%, kar je nekoliko nižje kot v preteklem obdobju. Skupaj je bilo uspešnih 24 udeležencev. Število udeležencev, ki so zaključili srednješolski program, se je nekoliko znižalo, v primerjavi s preteklim letom je bilo na področju srednješolskih programov izdanih manj spričeval (29%).

V program gimnazije za odrasle  je bilo vpisanih 61 udeležencev, kar je nekoliko manj kot v preteklem obdobju. Izdanih je bilo 20 spričeval, kar je bistveno več kot v preteklem obdobju.  Splošno maturo  je opravilo 8 udeležencev, kar je nekoliko manj kot v preteklem obdobju. Uspešnost udeležencev na splošni maturi je bila  40%. Skupaj je opravilo splošno maturo 24 udeležencev. Glede na število prijavljenih je bilo 24% uspešnih. Splošna uspešnost udeležencev na zunanjem preverjanju znanja: uspešnost udeležencev na zaključnem izpitu je bila 100 %, na poklicni maturi 55 % (kar je za 10% nižje kot v preteklem obdobju), na splošni maturi 40% (gimnazijski maturanti), vsi skupaj: 24%, kar je nekoliko nižje v primerjavi s preteklim obdobjem (28%).

Skupno je tako zaključilo izobraževanje 44 udeležencev, kar je manj kot v preteklem obdobju (62).  Skupaj z udeleženci, ki so opravili splošno maturo kot 21. letniki: 60 udeležencev.

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev formalnih programov

Povprečna ocena organizacije programov: 4,66(v lanskem letu 4,78).

Povprečna ocena opremljenosti prostorov: 4,62(v lanskem letu 4,66).

Povprečna ocena gradiv: 4,38 (v preteklem letu 4,84).

Povprečna ocena spletne učilnice pri skupinah, ki so jo uporabljale, znaša 4,35 ( v preteklem letu 4,84).

V zvezi z delom izobraževalcev pa so udeleženci v skupnem seštevku ocenili s 4,55 (v preteklem letu 4,73).

V skupnem je povprečna ocena zadovoljstva udeležencev z izvedbo izobraževanja: 4,46, v preteklem letu je ocena zadovoljstva znašala 4,73.

Spletno anketiranje udeležencev

Samoevalvacijska vprašanja: vsebina anketnega vprašalnika se je nanašala na temo raznovrstnosti učnih gradiv. Udeleženci so ocenili:

  • zadovoljstvo s spletnimi učilnicami s povprečno vrednostjo 4 (na lestvici od 1-5), Menijo, da ima spletna učilnica dovolj informacij za učenje in pripravo na izpit,
  • zadovoljstvo z učnim gradivom s povprečno oceno 4,07, v spletni učilnici so posnetki predavanja ter vnaprej posneta predavanja; sprotne naloge, ki jih uporabljajo pri učenju, so razumljive, pri učenju pa uporabljajo tudi druge pisne učne vire kot so navodila, ppt predstavitve, skripte. Le-ti so prav tako na voljo v spletnih učilnicah, učni viri so večinoma dostopni v elektronski obliki.
  • zadovoljstvo glede nudenja pomoči in podpore, povprečna ocena zadovoljstva je 3,71. Največ pomoči so prejeli v obliki svetovanja o tem, kako se pripraviti na izpit, preko konzultacije v živo/na daljavo/po e-pošti/po telefonu, z obveščanjem o tekočih ter prihajajočih aktivnostih v zvezi z izobraževanjem, učenjem ali opravljanjem izpitov, v obliki navodil za izvedbo predavanj ter izpitov na daljavo, z nudenjem tehnične podpore pri izvedbah na daljavo, v obliki učne pomoč/svetovanje za samostojno učenje na CDI Univerzum ter v obliki svetovanja za izdelavo osebnega izobraževalnega načrta; v manjši meri pa glede usmerjanja v učno in svetovalno pomoč izven ustanove.

Več o rezultatih v poglavju Zadovoljstvo udeležencev. Na andragoškem zboru v juliju 2022 smo izvedli fokusne skupine strokovnih aktivov.

Anketiranje učiteljev o uporabi raznovrstnih učnih virov je pokazalo, da poznajo in uporabljajo nekatere funkcije v spletnem okolju Moodlu, v manjši meri uporabljajo kvize ter forume novic za komunikacijo z udeleženci, v manjši meri uporabljajo vnaprej posneta predavanja in nimajo znanj kako opremiti posnetek z zvočnimi in grafičnimi elementi. Ocenjujejo, da bi lahko posneli video vodič za navodila za uporabo spletnih učilnici, za samostojno učenje, za opravljanje izpitnih obveznosti, posameznih delov snovi ter predstavitve. Zato bomo v jeseni organizirali v sodelovanju z Arnesom usposabljanje na temo: video in montaža videa ter Kvizi v spletnih učilnicah.

Izvedba fokusne skupine učiteljev formalnega in neformalnega področja na andragoškem zboru v juliju 2021:pozornost namenili interaktivnosti poučevanja izobraževanja na daljavo. Učitelje smo prosili za povratne informacije z oceno zadovoljstva glede:

  1. ocena sodelovanja z organizatorji,
  2. ocena sodelovanja z udeleženci,
  3. predlogi za izboljšanje interaktivnosti poučevanja na daljavo oz. preko videokonference.

Izvedba fokusne skupine za zaposlene v okviru Dneva za kakovost (26.5. 2022): zaposleni na CDI Univerzum smo na srečanju v okviru Dneva za kakovost 2022 smo pozornost namenili interaktivnosti poučevanja izobraževanja na daljavo.

Skip to content