Zapri

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki

Naziv: CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM, krajše CDI Univerzum
Sedež: Grošljeva 4
Pošta: 1000 Ljubljana
Telefon: 01 583 92 70
E-pošta: info@cdi-univerzum.si
Številka poslovnega računa: SI56 01100 603 0715 655
Davčna številka: SI 94367531
Matična številka: 5269547000
Šifra dejavnosti: 85.320
Ustanoviteljica: Vlada RS
Direktor: Sašo Skočir
Odgovorna uradna oseba: Sašo Skočir
Datum prve objave kataloga: 7. 11. 2013
Datum zadnje spremembe kataloga: 5.2.2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.cdi-univerzum.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerim razpolaga

2.1 Opis delovnega področja zavoda

CDI Univerzum je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine z več kot 60 letnimi izkušnjami.
Naše poslanstvo je širokemu krogu ljudi omogočati kakovostno vseživljenjsko učenje in svetovanje ter s tem skrbeti za celovito podporo pri pridobivanju znanja, osebnostni rasti in oblikovanju vrednot. Naš slogan je Šola za vse odrasle. Vsako leto se naših svetovalno izobraževalnih dejavnosti udeleži okrog 4000 ljudi.

Zavod opravlja izobraževalne dejavnosti, ki so razdeljene na osem širokih področij:

 • Pridobitev izobrazbe (osnovna šola, srednješolsko in poklicno izobraževanje)
 • Jeziki (splošni jezikovni tečaji ter tečaji po meri)
 • Izpopolnjevanje (NPK, računovodski, knjigovodski, računalniški tečaji, strokovni seminarji)
 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja
 • Prosti čas (Tedni vseživljenjskega učenja, Parada učenja, študijski krožki, tečaji s področja prostega časa, Teden trajnostnega učenja)
 • svetovalna dejavnost v javni mreži
 • učna pomoč (različni projekti s področja svetovanja, samostojnega učenja, izobraževanja)
 • nacionalni in mednarodni projekti

Na CDI Univerzum-u delujejo Svetovalno središče ISIO in Središče za samostojno učenje. Vsako leto se prijavljamo na različne razpise, da lahko skozi projekte različnim udeležencem, še posebej ranljivim ciljnim skupinam (brezposelni, starejši, manj izobraženi zaposleni, invalidi, migranti, otroci in starši iz socialno šibkih družin), nudimo brezplačne možnosti vseživljenjskega učenja.

2.2 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

organigram CDI Univerzum

2.3 Organi javnega zavoda

Svet zavoda, Andragoški zbor, Strokovni aktivi za področje osnovne šole, za področje srednjega poklicnega in srednje strokovnega izobraževanja, ter jezikovno in splošno izobraževanje.

2.4 Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij

Direktor: Sašo Skočir
Dostop po elektronski pošti: saso.skocir@cdi-univerzum.si
Dostop preko telefona: 01 583 92 75

3. Seznam glavnih predpisov iz delovnega področja zavoda

3.1. Evropska raven:

Evropski register predpisov

3.2. Državna raven

3.3. Interna raven

 • Šolska pravila in ocenjevanja
 • Hišni red
 • Poslovnik o delu andragoškega zbora

3.4. Seznam strateških in programskih dokumentov

3.5. Seznam predlogov predpisov

4. Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

4.1. ⦁ Javne storitve, ki jih zavod zagotavlja:

 • Osnovna šola za odrasle
 • Srednje poklicno izobraževanje
 • Srednje strokovno izobraževanje
 • Poklicno tehniško izobraževanje
 • Poklicni tečaj
 • Nacionalne poklicne kvalifikacije
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU
 • Računalniška pismenost za odrasle
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • Neformalno izobraževanje: programi, delavnice
 • Jezikovno izobraževanje
 • Računalniško izobraževanje
 • Svetovalna dejavnost javne službe v izobraževanju odraslih, v okviru katere delujeta Svetovalno središče LUR in Središče za samostojno učenje

4.2. Vrste postopkov, ki jih zavod vodi

 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Postopki volitev v organe zavoda
 • Postopek izbire kandidatov za zaposlitev
 • Postopek spremembe aktov
 • Postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme in opravljanje storitev
 • Postopek javnih naročil
 • Postopki v zvezi s statusom udeležencev in posameznih pravic
 • Izdaja javnoveljavnih listin o zaključku izobraževanja

4.3. Seznam javnih evidenc, ki jih zavod upravlja

 • Zavod ne upravlja javnih evidenc

4.4. Seznam informatiziranih zbirk podatkov, ki jih zavod vodi in niso javno dostopni

 • KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE
  • Evidenca o zaposlenih delavcih
  • Evidenca o stroških dela
  • Evidenca o izrabi delovnega časa
  • Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
  • Evidenca o usposabljanju za varno delo
  • Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev
  • Evidenca o usposabljanju za varstvo pred požarom
  • Evidenca nezgod in poškodb pri delu
  • Evidenca zunanjih sodelavcev
  • Evidenca prostovoljcev
 • OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
  • Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis
  • Evidenca o udeležencih
  • Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja
  • Evidenca o izpitih
  • Evidenca o izdanih javnih listinah
  • Osebni list
  • Matična knjiga
 • SREDNJA ŠOLA
  • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis
  • Evidenca vpisanih
  • Osebni list
  • Matična knjiga
  • Evidenca o izpitih
  • Evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni maturi
  • Evidenca vpisanih v izredno izobraževanje
  • Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja
  • Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju
  • Evidenca o starših dijakov
  • Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja
 • SVETOVALNA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE
  • Evidenca zbirk osebnih podatkov o svetovancih v svetovalnem središču
 • NPK CERTIFIKAT
  • Evidenca izdanih NPK certifikatov
 • NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
  • Evidenca o udeležencih v neformalnih izobraževalnih programih Evidenca izdanih potrdil o udeležbi v neformalnih izobraževalnih programih
 • JAVNOVELJAVNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
  • Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v javnoveljavni izobraževalni program
  • Evidenca o udeležencih javnoveljavnega izobraževalnega programaEvidenca o izdanih javnih listinah v javnoveljavnem izobraževalnem programu
 • PROJEKTI
  • Evidenca udeležencev projekta Temeljne kompetence
  • Evidenca udeležencev projekta KATIS izobraževanj

5. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri zavodu

5.1. Katalog je dostopen na spletnem naslovu CDI Univerzum

5.3. Fizični dostop do kataloga

Katalog je dostopen v tajništvu CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 12.00) po predhodnem dogovoru na tel. št.: 01 583 92 70.

5.4. Dostop do informacij za ljudi s posebnimi potrebami

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

6. Stroškovnik in cenik

Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se določajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki določa, da lahko organ za posredovanje informacij prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). Uporablja se stroškovnik iz 17. člena te uredbe (dostop na povezavi).

7. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Glede na to, da zavod na svoji spletni strani ažurno objavlja podatke o aktivnostih na področju svojega delovanja in velik del svojih dokumentov o poslovanju, prejme relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja.
Najpogostejše zahteve do informacij so:

 • Dostop do E-indeksa
 • Vpogled v izpitno dokumentacijo
 • Vprašanja o pogojih za vpis v izobraževalne programe
 • Vprašanja o priznavanju izobrazbe oziroma predhodno pridobljenega znanja
Skip to content