Zapri

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija?

 • Javno veljavna, priznana usposobljenost za določeno delovno področje, za katero pridobite certifikat.
 • Certifikat je hiter in dokaj enostaven način pridobitve javno veljavnega dokumenta, s katerim dokazujemo usposobljenost za opravljanje poklica, zato pripomore tudi k povečevanju mobilnosti in nam pomaga graditi poklicno kariero.
 • S certifikatom lahko dokažemo, da smo usposobljeni za opravljanje poklica in da je to pred delodajalcem preverila za to usposobljena komisija.
 • Delodajalci dobijo jasno predstavo o znanjih kandidata za delovno mesto in zato lahko služi tudi kot orientacija za nagrajevanje.
 • Vsebino določa poklicni standard ter katalog strokovnih znanj in spretnosti.

Prednosti pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije

 • Omogoča  dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica.
 • Omogoča  razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se priznajo rezultati učenja in izkušenj, ki jih pridobivamo skozi vse življenje.
 • Kandidat lažje prehaja iz enega podjetja ali dejavnosti v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna listina.
 • Kandidat je na trgu dela konkurenčnejši, tako v Sloveniji kot v državah EU.
 • Kandidat lahko napreduje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del.
 • Kandidat pridobi osnovo za morebitno nagrajevanje s strani podjetja.
 • Omogoča večjo socialno vključenost in motivacijo za nadaljnje izobraževanje.
 • Poveča se možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

Kako pridobim nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)?

 1.  Izbira ustrezne NPK (na spletnih straneh Nacionalna poklicna kvalifikacija, Center za poklicno RS za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center). Poiščemo izvajalca za preverjanje in potrjevanje NPK. Pri tem vam lahko pomaga tudi svetovalec za NPK.
 2. Svetovalec  pri izvajalcu vas vodi čez postopek priprave osebne zbirne mape, ki vsebuje: predstavitev kandidata (življenjepis in javno veljavna spričevala), delovne izkušnje (d. knjižica, pogodbe o zaposlitvi), izobraževanja in usposabljanja (potrdila  – vsebina in trajanje), reference (izdelek, priporočilo delodajalca).
 3. Vrednotenje, preverjanje prijav:  komisija po kriterijih, opisanih v katalogu strokovnih znanj in spretnosti, ovrednoti  osebno zbirno mapo in se na osnovi te ocene odloči ali kandidatu poklicno kvalifikacijo podeli, oz. ga napoti na preverjanje tistega dela, poklicnih standardov, ki jih kandidat ni dokazal.
 4. Sledi potrjevanje NPK ali izvedba preverjanja.
 5. Izdaja certifikatov.

Usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije izvajamo tudi usposabljanja, vendar le-ta niso vedno pogoj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Certificiranje

Preverjanje in potrjevanje za pridobitev certifikata:

 • potrjevanje: 215,00 ,
 • cena potrjevanje z preverjanjem: 267,00 .

Nepremičninski posrednik

Osnove ekonomike nepremičninskega trga, Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin, Stvarnopravna razmerja, Obligacijska razmerja (splošni del), Pogodbe v prometu z nepremičninami, Zemljiška knjiga,...

Računovodja / računovodkinja za manjše družbe, samostojne ...

Računovodja/računovodkinja opravlja zahtevna dela, kamor sodi sestavljanje različnih računovodskih predračunov in obračunov, izvajanje računovodskega proučevanja in izdelovanje poročila ...

Knjigovodja / knjigovodkinja

Knjigovodja/knjigovodkinja vodi stroškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstev, materialno, blagovno in finančno knjigovodstvo ter obračunava plače in ostale osebne prejemke.

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu pomaga starejšim, bolnim in ljudem s prizadetostmi, kot so okvare vida, sluha, govora in gibalna ali duševna prizadetost na njihovem domu ali v socialnih zavodih in drugih tovrstnih ustanovah.

Pomočnik / pomočnica natakarja / natakarice

Pomočnik/pomočnica natakarja ureja prostore za goste, čisti gostinski inventar in streže pod nadzorom natakarja. Poleg tega lahko dela v točilnici in komunicira z gosti.

Pomočnik / pomočnica oskrbnika / oskrbnice

Pomočnik / pomočnica oskrbnika skrbi za urejenost bivalnih prostorov, jedilnic in kuhinj. Pri tem varuje zdravje in okolje, čisti in vzdržuje prostore objekta in okolico, sodeluje pri organizaciji bivanja in skrbi za dobro počutje gostov.

Varuh / varuhinja predšolskih otrok

Zdravo, varno ter spodbudno okolje za predšolskega otroka – priprave na praktični nastop in praktično preverjanje.

Pomočnik / pomočnica kuharja / kuharice

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice pomaga v kuhinji pri pripravi jedi. V kuhinji očisti živila, jih pripravi za hladne začetne jedi...

Skip to content