Zapri

Svetovanje v izobraževanju odraslih (2016 – 2022)

OPIS DEJAVNOSTI: V okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za svetovanje in ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za vključitev zaposlenih v  izobraževanje. S tem želi povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, tudi s svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Za izvedbo dejavnosti je oblikovan konzorcij.

svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih

Za več informacij se lahko obrnete na svetovalke:

NOSILEC KONZORCIJA: Center za dopisno izobraževanje Univerzum

KONZORCIJSKI PARTNERJI:

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA:

Najpomembnejši cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO):

  • pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki
  • vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja,

za doseganje namena projekta: povečevanje oz. izboljšanje kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNE SKUPINE: prednostne ciljne skupine so zaposleni, starejši (45 let in več), z manj kot V. stopnjo pridobljene izobrazbe.

AKTIVNOSTI:

  1. Vodenje projekta: vodenje konzorcija in sodelovanje s konzorcijskimi partnerji, vodenje strateškega partnerstva po modelu ISIO, sodelovanje s financerjem.
  2. Izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu ISIO: 2.1. analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izdelava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc (UVNPZ), poglobljena svetovalna podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja, 2.2. usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij, 2.3. sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije in drugi deležniki na ravni statistične regije.
  3. Informiranje in promocija na ravni konzorcija, partnerjev in ključnih deležnikov
  4. Spremljanje in evalvacija projektnih aktivnosti
  5. Usposabljanje strokovnih delavcev in sodelovanje v strokovnem aktivu.

REZULTATI:

Pričakovani kazalniki učinka: število vključenih v dejavnost ISIO na ravni konzorcija: 3019,44 oseb, leto 2016: 380,64 oseb, leto 2017: 598,8 oseb, leto 2018: 480  oseb, leto 2019: 480  oseb, leto 2020:  480 oseb, leto 2021: 480   oseb, leto 2022: 120 oseb.

Pričakovani kazalniki rezultata: delež uspešnosti svetovanja:  pričakovano število svetovancev, ki se bodo po zaključenem svetovanju vključili v izobraževanje, usposabljanje ali v postopke za pridobitev kvalifiakcij ali certifikata je najmanj 75% svetovancev, ki so bili vključeni v svetovanje, to je 2264,58  svetovancev. Na letni ravni: leto 2016: 285,48 oseb, leto 2017: 449,1 oseb, leto 2018: 360 oseb, leto 2019: 360  oseb, leto 2020: 360 oseb, leto 2021:  360 oseb, leto 2022: 90 oseb.

TRAJANJE PROJEKTA: 2016  – 2022

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

REZULTATI PROJEKTA:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Skip to content