Zapri

Temeljne kompetence 2023-2029 (brezplačna izobraževanja)

Izobraževanja v okviru projekta

Urnik izvedb

Opis projekta

Naziv operacije: Temeljne kompetence 2023-2029
Naslov projekta: Kompetence 2023-2029 OSR
Obdobje izvajanja: 13. 10. 2023 – 30. 6. 2029
Vodilni partner konzorcija: CDI Univerzum
Konzorcijski partnerji: AGORA, BIC, Glotta Nova
Vrednost projekta: 2.240.509,54 EUR
Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (https://evropskasredstva.si).

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Namen javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Predmet javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Ciljna skupina, opredeljena za javni razpis Kompetence 2023-2029, so odrasli (skladno z 2. in 8. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO).

Tečaji v okviru projekta so za udeležence brezplačni.

Posebno pozornost namenjamo skupinam odraslih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:

 • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
 • aktivni, ki so stari 55 let ali več,
 • tujci,
 • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

1. Javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost

Programi so namenjeni razvoju in pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in in načel vseživljenjskega učenja: (v nadaljnjem besedilu: programi UŽU).

 • a1 UŽU Beremo in pišemo skupaj
 • a2 UŽU Most do izobrazbe
 • a3 UŽU Moj korak
 • a4 UŽU Izzivi podeželja
 • a5 UŽU Delovno mesto
 • a6 UŽU Razgibajmo življenje z učenjem.

2. Javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju.

3. Javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev

Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.

4. Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle

Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost.

5. Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle

Cilj programa je spoznavanje možnosti ter usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij za vsakodnevne potrebe pri življenju in delu, kar lahko obsega na primer delo, učenje, zabavo, druženje, nakupovanje in dostop do najrazličnejših javnih storitev, od zdravstvenih storitev do kulture ipd.

6. Neformalni izobraževalni programi za odrasle (v nadaljnjem besedilu: NIPO):

f1 sporazumevanje v slovenskem jeziku

f2 sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:

 • A1 (vstopna raven),
 • A2 (vmesna raven),
 • B1 (sporazumevalni prag),
 • B2 (višja raven),
 • poslovna konverzacija B2 (višja raven),
 • konverzacija B1(sporazumevalni prag),
 • osvežitveni tečaj A1 (vstopna raven),
 • osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven),
 • osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag) in
 • osvežitveni tečaj B2 (višja raven).

f3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,

 • finančno pismenost,
 • učenje učenja,
 • socialne in državljanske kompetence,
 • samoiniciativnost in podjetnost,
 • odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom ipd.,
 • kulturno zavest in izražanje,
 • medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje, ipd.),
 • trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo,
 • zdrav življenjski slog ipd

f4 pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO1), ki obsegajo:

 • WORD (osnovna in nadaljevalna raven),
 • EXCEL (osnovna in nadaljevalna raven),
 • POWER POINT ipd. (osnovna in nadaljevalna raven) in
 • uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr.
 • interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).

7. Programi za uporabo načel HACCP sistema

8. Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika

9. Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov

10. Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka

11. Izvajanje izpitov:

Za udeležence, ki v okviru javnega razpisa Kompetence 2023-2029 uspešno opravijo program Slovenščina kot drugi in tuji jezik, programe priprav na opravljanje izpitov iz slovenskega in tujih jezikov ter programe priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka, se lahko sofinancira tudi stroške za enkratno opravljanje izpitov, in sicer za:

izpite po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik pri pooblaščenih izvajalcih Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani:

 • k1 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na vstopni ravni
 • k2 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni
 • k3 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na višji ravni
 • k4 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na ravni odličnosti.
 • k5 izpite za pridobitev certifikata iz tujega jezika pri pooblaščenih izvajalcih Državnega izpitnega centra.
 • k6 strokovna izpita iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo.

Program je uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po javnoveljavnem programu, prejmejo potrdilo o usposabljanju, skladno s Pravilnikom o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 44/08, 37/09, 71/09, 34/10, 44/12, 28/16, 6/18 – ZIO-1, 27/18, 9/20 in 58/22), in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu.
Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po programih pod alinejami od f. do j. 2.1 točke javnega razpisa Kompetence 2023-2029, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu.

skupaj_i_feel_EU2
Skip to content